Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Ogłoszenie Wójta Gminy Korczyna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węglówka - 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Treść ogłoszeniaOgloszenie wylozenie plan Weglowka 1 BIP.pdf (71548 B)2012-10-22
OpisStosownie do art. 17, pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 4, ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późniejszymi zmianami) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Korczyna Nr XVI/124/08 z dnia 27 czerwca 2008 roku, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Węglówka - 1” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «