Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna
Obwieszczenie2015-01-29_OBWIESZCZENIE_O_WYLOZENIU_SUiKZP-1.doc (940032 B)2015-02-03
OpisNa podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
V zmiana studium - kliknij tu aby pobrać2015-02-10
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «