Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zagospodarowanie przestrzenne

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III
Obwieszczenie2015-05-14_OBWIESZCZENIE_O_WYLOZENIU_MPZP_III.doc (50176 B)2015-05-14
OpisNa podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” etap III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Załącznik 1korczyna_zalacznik do obwieszczenia 1-2_.jpg (4210874 B)2015-05-14
Opis
Załącznik 2korczyna_zalacznik do obwieszczenia 2-2_.jpg (4325152 B)2015-05-14
Opis
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «