Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Rada Gminy

Rada Gminy Korczyna
Do właściwości rady gminy należy w szczególności: - uchwalanie statutu gminy; - ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o jego kierunkach działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności; - powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta; - uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu; - uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; - uchwalanie programów gospodarczych; - ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych; - podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach; - podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu; - podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku; - podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych; - podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników; - nadawanie honorowego obywatelstwa gminy; - stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.
 Janusz Gierlach - Radny
 Adam Kubit - Radny
 Adam Paradysz - Radny
 Władysław Pelczar - Przewodniczący Rady
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy Korczyna pełni dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.30 do 16.30, w pok. nr 18 budynku Urzędu Gminy Korczyna.
 Zbigniew Pojnar - Radny
 Grzegorz Półchłopek - Radny
 Zbigniew Prajsnar - Radny
 Grzegorz Samborski - Radny
 Stanisław Śliwiński - Radny
 Renata Trybus - Radna
 Jolanta Urbanek - Radna
 Jan Wawrzkowicz - Radny
 Hubert Wierdak - Radny
 Tadeusz Wojnar - Radny
 Józef Wulw - Wiceprzewodniczący

» Panel aktualizacyjny «