Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Komisje

Komisja Rewizyjna
Zadania: - pełni funkcję kontrolną w stosunku do Wójta Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, - dokonuje kontroli z punktu widzenia interesu gminy pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności działalności gospodarczej, finansowej i organozacyjno-administracyjnej kontrolowanych jednostek, - opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady Gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy, - udziela opinii w zakresie powierzenia radnemu przez organ gminy wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych.
 Janusz Gierlach - Członek komisji
 Adam Kubit - Członek komisji
 Grzegorz Półchłopek - Przewodniczący komisji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Przedmiotem działania są zadania gminy dotyczące: - rolnictwa, - gospodarki gruntami, - gospodarki wodnej, - leśnictwa, - ochrony środowiska naturalnego i zasobów naturalnych.
 Józef Wulw - Przewodniczący komisji
 Władysław Pelczar - Członek komisji
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy Korczyna pełni dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.30 do 16.30, w pok. nr 18 budynku Urzędu Gminy Korczyna.
 Grzegorz Samborski - Członek komisji

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Finansów
Działa w szczególności, w zakresie: - planowania przestrzennego, - budownictwa, - gospodarki lokalami, - dróg, komunikacji, łączności i zaopatrzenia, - inwestycji i remontów, - rozwijania działalności gospodarczej, - budżetu, podatków i opłat.
 Stanisław Śliwiński - Przewodniczący komisji
 Janusz Gierlach - Członek komisji
 Adam Kubit - Członek komisji
 Adam Paradysz - Członek komisji
 Władysław Pelczar - Członek komisji
Przewodniczący lub wiceprzewodniczący Rady Gminy Korczyna pełni dyżur w każdy poniedziałek tygodnia w godzinach od 15.30 do 16.30, w pok. nr 18 budynku Urzędu Gminy Korczyna.
 Zbigniew Pojnar - Członek komisji
 Grzegorz Półchłopek - Członek komisji
 Zbigniew Prajsnar - Członek komisji
 Grzegorz Samborski - Członek komisji
 Renata Trybus - Członek komisji
 Jolanta Urbanek - Członek komisji
 Jan Wawrzkowicz - Członek komisji
 Hubert Wierdak - Członek komisji
 Tadeusz Wojnar - Członek komisji
 Józef Wulw - Członek komisji

Komisja Spraw Obywatelskich
Przedmiot działania: - funkcjonowanie placówek oświatowo-wychowawczych, zadania gminy w zakresie - kultury, sztuki, kultury fizycznej i młodzieży, -zdrowia, - funkcjonowania urządzeń socjalnych, - opieki społecznej, - ochrony przeciwpożarowej, - patologii społecznych, - bezpieczeństwa publicznego.
 Tadeusz Wojnar - Przewodniczący komisji
 Janusz Gierlach - Członek komisji
 Adam Kubit - Członek komisji
 Adam Paradysz - Członek komisji
 Zbigniew Pojnar - Członek komisji
 Grzegorz Półchłopek - Członek komisji
 Zbigniew Prajsnar - Członek komisji
 Stanisław Śliwiński - Członek komisji
 Renata Trybus - Członek komisji
 Jolanta Urbanek - Członek komisji
 Jan Wawrzkowicz - Członek komisji
 Hubert Wierdak - Członek komisji

» Panel aktualizacyjny «