Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Ewidencja działalności gospodarczej
Gargasz BogusławaInspektor
AdresPok. nr 6 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 106
Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej------------------ ( B)2003-08-07
OpisFormularz CEIDG-1 umożliwia:
- zgłoszenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
- dokonanie wpisu informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej
- dokonanie wpisu informacji o wznowieniu działalności gospodarczej
- dokonanie wpisu informacji o zaprzestaniu działalności gospodarczej
Formularz EDG-1 posiada załączniki:
- CEIDG-RD – służy do wpisywania dodatkowych rodzajów działalności gospodarczej
- CEIDG-MW – służy do wpisywania dodatkowych miejsc wykonywania działalności gospodarczej
- CEIDG-RB – służy do podawania informacji o rachunkach bankowych.
- CEIDG-SC – udział w spółkach cywilnych
- CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwo

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Następnego dnia roboczego po dniu otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku.
Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do:
- Naczelnika Urzędu Skarbowego
- Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
- Urzędu Statystycznego

TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje
Udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej------------------ ( B)2003-08-07
OpisWYMAGANIA
Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji działalności gospodarczej.

OPŁATY
17 zł - za wydanie zaświadczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedażywn_alkohol.doc (34304 B)2003-08-07
OpisWYMAGANIA
- wniosek o wydanie zezwolenia (druk do pobrania w Urzędzie Gminy),
- zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,
- dokumenty potwierdzające tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,
- pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
- decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzająca spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży,
- wyrys z mapy ewidencji gruntów dla miejsca punktu sprzedaży napojów alkoholowych, wykonany przez jednostkę uprawnioną w zakresie zachowania odległości określonej w uchwale Rady Gminy Korczyna Nr XXX/144/01 z 19 grudnia 2001r z późn. zm.

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje Wójt Gminy Korczyna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

OPŁATY
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się na rachunek Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia. Opłata dla przdsiębiorców rozpoczynających działalność wynosi:
- 525 zł na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
- 525 zł na sprzeadż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 2100 zł na sprzeadż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - wnosi corocznie opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów alkoholowych,
- 37500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi corocznie opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
- 77000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu - wnosi corocznie opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Opłatę można wnosić w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuję się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

UWAGA: Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim do dnia 31 stycznia, lub niedokonanie opłaty w terminie do 31 stycznia, 31 maja i 30 września powoduje wygaśnięcie zezwolenia - art. 18 ust. 12 pkt. 5 ustawy. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z w/w przyczyn może wystąpić z nowym wnioskiem o wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

TRYB ODWOŁAWCZY
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Korczyna.
Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych------------------ ( B)2003-08-07
OpisNa sprzedaż napojów alkoholowych na imprezach mogą być wydawane jednorazowe zezwolenia na okres 2 dni.
O wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych mogą ubiegać się jednostki OSP oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

WYMAGANIA
Wniosek odręczny o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

OPŁATY
- opłata wnoszona na rachunek Urzędu Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 14 dni.
PKDPKD.doc (1749504 B)2004-01-09
OpisPolska Klasyfikacja Działalności
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «