Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Urząd Stanu Cywilnego
Prajzner Wioletta Z-ca kierownika
AdresPok. nr 4 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 104
Rejestracja urodzin------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia skrócony odpis aktu małżeństwa oraz dowody osobiste rodziców.
- W przypadku, jeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić skrócony odpis aktu urodzenia matki dziecka (jeżeli jest ona panną) lub odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona); odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową).

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu rejestracji urodzenia dziecka.

UWAGI
- Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia. Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
- Urodzenie dziecka rejestruje się w USC miejsca takiego zdarzenia. Do zgłoszenia urodzenia dziecka są obowiązani w kolejności:
1) ojciec,
2) lekarz lub położna albo inna osoba obecna przy porodzie,
3) matka,
4) szpital lub inny zakład, jeżeli urodzenie dziecka nastąpiło na jego terenie.
Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:
- przedstawić dokument stwierdzający tożsamość oraz złożyć odpis skrócony aktu urodzenia, a także dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli pozostawała poprzednio w związku małżeńskim,
- złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo obowiązany jest złożyć dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego, paszport stwierdzający tożsamość i obywatelstwo, odpis aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem dokonywanym, przez tłumacza przysięgłego.

OPŁATY
84 zł - sporządzenie aktu małżeństwa

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Miesięczny termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego od dnia złożenia pisemnych zapewnień przed kierownikiem USC.

UWAGI
Zawarcie małżeństwa następuje w USC wybranym przez osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński.

Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Osoba zainteresowana składając podanie o wydanie zaświadczenia powinna do niego dołączyć:
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli wcześniej pozostawała w związku małżeńskim,
- pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- dowód osobisty do wglądu.

OPŁATY
38 zł - zaświadczenie

UWAGI
- Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania osoby, której zaświadczenie dotyczy.
- Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od dnia jego wydania.
Rejestracja zgonu------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- karta zgonu wstawiona przez lekarza
- dowód osobisty zmarłego
- dowód osobisty osoby zgłaszającej zgon do wglądu
- paszport (w przypadku cudzoziemca)
- dowód osobisty współmałżonka – do wglądu
- zezwolenie prokuratora jeżeli zgon nastąpił z przyczyn nienaturalnych

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

UWAGI
- Zgon osoby zgłasza się w USC miejsca tego zdarzenia. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małżonek lub dzieci zmarłego,
2) najbliżsi krewni lub powinowaci,
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon,
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały,
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon,
6) szpital lub zakład, jeżeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie.
- Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia zgonu. Jeżeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu. Jeżeli zgon został spowodowany wypadkiem lub z innych przczyn nienaturalnych do sporządzenia aktu zgodu i pochowania zwłok wymagana jest zgoda prokuratora.
Wydanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego------------------ ( B)2003-08-11
OpisOdpisy aktów stanu cywilnego:
- odpis zupełny,
- odpis skrócony.
Zaświadczenia:
- zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku,
- zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego.

OPŁATY
33 zł - opłata skarbowa za odpis zupełny
22 zł - opłata skarbowa za odpis skrócony
24 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku oraz za wydanie zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 30 dni.

UWAGI
Odpis oraz zaświadczenie wydaje się na wniosek osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Mogą być również wydane na wniosek osób, które wykażą w tym udokumentowany interes prawny.

Transkrypcja aktu stanu cywilnegown_transkrypcja.doc (20992 B)2003-08-11
OpisNa wniosek osoby zainteresowanej można wpisać do ksiąg krajowych akt stanu cywilnego sporządzony za granicą.

WYMAGANE DOKUMENTY
- oryginał aktu stanu cywilnego,
- przekład na język polski w/w dokumentu przez tłumacza przysięgłego,
- dowód osobisty do wglądu lub paszport (w przypadku paszportu potwierdzenie zameldowania).

OPŁATY
50 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki.
W przypadku prowadzenia postępowania wyjaśniającego do 30 dni.
Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka ------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Dowody osobiste rodziców do wglądu.
W zależności od stanu cywilnego matki:
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie o ile dziecko urodziło się 300 dni od rozwodu (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona) lub odpis skrócony aktu zgonu męża matki o ile dziecko urodziło się po upływie 300 dni od zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową), odpis skrócony aktu urodzenia (jeżeli matka jest panną),
- odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, jeżeli dziecko urodziło się poza terenem gminy Korczyna,
- postanowienie sądu opiekuńczego ustanawiające przedstawiciela ustawowego dla dziecka w przypadku rodziców małoletnich (uzyskać można w Sądzie Rejonowym w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich).

OPŁATY
Wolne od opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie.
W przypadku konieczności postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni.

UWAGI
Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.
Przyjęcia oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- dowody osobiste rodziców do wglądu,
- odpis skrócony aktu małżeństwa matki dziecka (jeżeli związek małżeński był zawarty poza terenem gminy Korczyna),
- zupełny odpis aktu urodzenia dziecka (jeżeli dziecko urodzone jest poza terenem gminy Korczyna).

OPŁATY
Wolne od opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

UWAGI
Oświadczenie można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, ale tylko do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. Nadanie dziecku nazwiska w tym trybie jest niedopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba, że nazwisko ojca zostało mu nadane w związku z sądowym ustaleniem ojcostwa.
Przyjęcie oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- pisemne oświadczenie,
- dowód osobisty do wglądu,
- odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

OPŁATY
11 zł - opłata skarbowa

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie

UWAGI
Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego, w ciągu trzech miesięcy od chwili uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie.
Odznaczenie z okazji jubileuszu 50-lecia związku małżeństwa------------------ ( B)2003-08-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- dowody osobiste małżonków do wglądu,
- skrócony odpis aktu małżeństwa.

OPŁATY
Wolne od opłaty skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od 2 do 6 miesięcy od daty złożenia wniosku.

UWAGI
Odznaczenia nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek wojewody.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «