Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Podatki
Frydrych Lucyna Podinspektor
Kuźnar ZuzannaPodinspektor
Gazda LucynaPodinspektor
AdresPok. nr 25 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 125
Zaświadczenia o stanie majątkowym i uzyskanych dochodachwn_majatek.doc (20480 B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia i złożyć go w pok. nr 25 Urzędu Gminy.

OPŁATY
1) zaświadczenia na żądanie:
17 zł - zaświadczenie

2) zaświadczenia o niezaleganiu z płatnością podatku:
21 zł - zaświadczenie

3) zaświadczenie do spraw emerytalno-rentowych, stypendialnych i spraw socjalnych - nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych do 7 dni od daty złożenia wniosku.
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomościum_protokol.doc (51200 B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
Wniosek (podanie), w którym należy wpisać uzyskane dochody i udokumentować trudną sytuację materialną i bytową.
Dodatkowo należy doręczyć:
- zaświadczenie o zarobkach, rencie
- rachunki za gaz, światło, kanalizację, leki oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na podjętą decyzję.

Pracownik prowadzący sprawę spisuje z podatnikiem protokół ustalający jego sytuację materialno-bytową. Po zgromadzeniu materiału dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy, tj. Wójt Gminy wydaje decyzję.

OPŁATY
Wniosek o umorzenie podatku nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a jeżeli podanie nie może być załatwione w tym terminie należy powiadomić o tym podatnika.

UWAGI
Umorzenie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla przedsiebiorców następuje zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Umorzenie podatku od środków transportowych------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek, w którym należy wpisać uzyskane dochody i udokumentować trudną sytuację materialną i bytową.
Dodatkowo należy doręczyć:
- zaświadczenie o zarobkach, rencie
- rachunki za gaz, światło, kanalizację, leki oraz inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na podjętą decyzję.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku wraz z potrzebnymi dokumentami.

UWAGI
Umorzenie podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców następuje zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Przesunięcie terminu płatności podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o przesunięcie terminu płatności podatku.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku.
Przesunięcie terminu płatności podatku od środków transportowych------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o przesunięciu terminu płatności podatku od środków transportowych
- zaświadczenie lekarskie
- zaświadczenie dokumentujące stan majątkowy rodziny

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu miesiąca od daty wpływu wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

UWAGI
Przesunięcie terminu płatności podatku od środków transportowych dla przedsiębiorców następuje zgodnie z przepisami ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiębiorców.
Zwolnienia od podatku rolnego użytków rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej (ulga z tytułu odłogowania).odlog01.php (5711 B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
Wniosek, z tytułu odłogowania gruntu należy składać w Urzędzie Gminy (pok. nr 25) do 30 października roku poprzedzającego rok podatkowy.
Wniosek powinien zawierać:
- numer działki,
- powierzchnię gruntu rolnego,
- okres, na który ma być zwolnienie (zwalnia się z podatku rolnego użytki rolne, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie nie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego i nie więcej niż 10 ha na okres nie dłuższy niż 3 lata).

Organ podatkowy zapoznaje zainteresowanego o sposobie utrzymania gruntu przez czas odłogowania.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy wydaje decyzję.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 30 dni.

UWAGA
Organ podatkowy przeprowadza wyrywkowe kontrole w terenie, co do zgodności wniosku ze stanem faktycznym. W razie niedopełnienia warunków zostaje wydana decyzja w sprawie wygaśnięcia wcześniejszej decyzji.
Podatek rolny - informacje podatkowe IPRIPR-1.doc (66048 B)2003-08-12
OpisPodatnik jest zobowiązany złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o gruntach sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego.
Podatek od nieruchomości - informacje podatkowe IPNIPN-1.doc (54272 B)2003-08-12
OpisPodatnik składa informację podatkową o nieruchomościach i obiektach budowlanych na formularzu według ustalonego wzoru w terminie 14 dni od daty wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego.
W IPN podaje się zarówno obiekty budowlane podlegające opodatkowaniu, jak i zwolnione z opodatkowania.
Podatek leśny - informacje podatkowe IPLIPL-1.doc (35328 B)2003-08-12
OpisPostepujemy analogicznie jak w podaktu rolnym i od nieruchomości - wypełniamy informację według ustalonego wzoru.
Podatek od środków transportu - deklaracja DT-1DT-1.doc (59392 B)2005-05-10
OpisPodatnik jest zobowiązany złożyć deklarację podatkową do dnia 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiazku podatkowego.
Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym------------------ ( B)2005-05-10
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
- wypełnione oświadczenie (formularz oświadczenia można uzyskać w pok. nr 25)
- dokumenty potwierdzające fakt istnienia gospodarstwa w okresie pracy
w gospodarstwie (np. akt własności lub protokół uwłaszczeniowy) – do wglądu,
- wypis z ewidencji gruntów (Starostwo Powiatowe w Krośnie – Wydział Geodezji i Kartografii)
- dowód osobisty – do wglądu,
- stwierdzenie stałego miejsca zameldowania w okresie zatrudnienia w gospodarstwie rolnym, które można uzyskać w pok. nr 2 Urzędu Gminy.

OPŁATY
9 zł – opłata skarbowa za poświadczenie własnoręczności podpisu

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu osobistego zgłoszenia się do Urzędu i przedstawienia wymaganych dokumentów.

UWAGI
Oświadczenie o pracy w gospodarstwie trzeba złożyć osobiście w pok. nr 25, ponieważ pod oświadczeniem wymagany jest własnoręczny podpis wnioskodawcy, który mogą stwierdzić: Wójt Gminy, Z-ca Wójta lub Sekretarz Gminy.
Zaświadczenie do wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych składane do ARiMR oraz zaświadczenie do rent strukturalnych ARiMR------------------ ( B)2005-05-10
OpisWYMAGANIA
- należy wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia i złożyć do w pok. nr 25 Urzędu Gminy.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu złożenia wniosku
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «