Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Ewidencja ludności
Smyka EwaZ-ca kierownika
AdresPok. nr 2 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 102
Zameldowanie na pobyt stały------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
Osoba zgłaszająca zameldowanie na pobyt stały:
- wypełnia druk „Zgłoszenie pobytu stałego”, z którym zgłasza się do Urzędu,
- przedstawia do wglądu: dowód osobisty, tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu),
- jeżeli osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do lokalu zgłasza się wraz z właścicielem lokalu, który przedstawia do wglądu dowód osobisty i dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (poza terenem gminy),
- dokument wojskowy lub potwierdzenie zgłoszenia do rejestracji (jeżeli osoba podlega obowiązkowi wojskowemu),
- osoba niepełnoletnia nieposiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

OPŁATY
Potwierdzenie zameldowania jest bezpłatne.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się i przedłożenia wymaganych dokumentów.
Zameldowanie na pobyt czasowy do 2 miesięcy------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- należy zgłosić się osobiście w urzędzie z dowodem osobistym,
- zgłoszenie następuje w formie ustnej (nie jest wymagane wypełnienie formularza).

OPŁATY
Jeżeli osoba żąda zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy do 2 miesięcy obowiązana jest złożyć wniosek, na podstawie którego otrzyma takie zaświadczenie, po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości:
17 zł - zaświadczenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia
Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 2 miesiące------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- należy zgłosić się osobiście z wypełnionym formularzem "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO ponad 2 miesiące", wraz z właścicielem budynku (mieszkania), w którym zamierzamy się zameldować,
- właściciel budynku (mieszkania) musi przedstawić tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty,
- osoba meldująca się obowiązana jest do przedstawienia dowodu osobistego, a jeśli podlega obowiązkowi wojskowemu - również książeczki wojskowej.

OPŁATY
Nie podlega opłacie.
Jeżeli osoba żąda zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy ponad 2 miesięce obowiązana jest złożyć wniosek, na podstawie którego otrzyma takie zaświadczenie, po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości:
17 zł - zaświadczenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się i przedłożenia wymaganych dokumentów.
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
Wypełnić formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO".
Przedstawić do wglądu:
- kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się lub nadaniem statusu uchodźcy w RP, albo zezwolenie na osiedlenie się lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP,
- dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu),
- jeżeli osoba meldująca się nie posiada tytułu prawnego do lokalu zgłasza się wraz z właścicielami lokalu, który przedstawia: dowód osobisty oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- poświadczenia wymeldowania z ostatniego miejsca pobytu stałego na terenie Polski,
- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt, a członek jego rodziny nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt.

OPŁATY
Potwierdzenie zameldowania jest bezpłatne.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się i przedłożenia wymaganych dokumentów.
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- osoba obcego pochodzenia wypełnia formularz "ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO CUDZOZIEMCA",
- zgłasza się z wypełnionym drukiem do Urzędu Gminy,
- przedstawia paszport, wizę a w przypadku braku obowiązku posiadania wizy dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczpospolitej Polskiej,
- obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia kartę pobytu obywatela Unii Europejskiej albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy (członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia dokument pobytu albo zezwolenie na pobyt lub zezwolenie na pobyt czasowy).
- właściciel budynku (mieszkania), gdzie zatrzymuje się cudzoziemiec przedstawia tytuł prawny do lokalu oraz dowód osobisty.

OPŁATY
Potwierdzenie zameldowania cudzoziemca na pobyt czasowy jest wydawane na wniosek, po uprzednim uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości:
17 zł - potwierdzenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia się i przedstawienia wymaganych dokumentów.
Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- osoba wypełnia druk "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO", który składa osobiście w Urzędzie Gminy,
- przedstawia do wglądu dowód osobisty oraz książeczkę wojskową, jeżeli podlega obowiązkowi wojskowemu.

OPŁATY
Potwierdzenie wymeldowania nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Z chwilą wymeldowania
Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- należy wypełnić formularz "ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD 2 MIESIĄCE",
- wypełniony druk składa się osobiście w Urzędzie Gminy,
- przedstawić do wglądu dowód osobisty i książeczkę wojskową, jeżeli osoba podlega obowiązkowi wojskowemu.

OPŁATY
Nie podlega opłacie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Z chwilą wymeldowania
Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 2 miesiące------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
- należy wypełnić formularz "ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD 2 MIESIĄCE",
- wypełniony druk należy przynieść osobiście do Urzędu Gminy,
- przedstawić do wglądu dowód osobisty i książeczkę wojskową, jeżeli osoba podlega obowiązkowi wojskowemu.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W dniu zgłoszenia.
Dowody osobiste------------------ ( B)2003-08-12
OpisWYMAGANIA
Celem otrzymania dowodu osobistego przez osobę stale zamieszkałą na terenie gminy Korczyna, należy przedłożyć w pok. nr 2 lub 4 Urzędu Gminy:
- wypełniony "WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO",
- 2 aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 45x35 mm, przedstawiające głowę osoby bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami - w pozycji lewego półprofilu, z widocznym lewym uchem, z zachowanym równomiernie oświetleniem twarzy.

Osoba małoletnia składa wniosek w obecności swego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

Do wniosku należy również dołączyć:
- skrócony odpis aktu urodzenia i odpis aktu małżeństwa, wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, w przypadku gdy dokumenty te wydane zostały poza urzędem, w którym składany jest wniosek o wydanie dowodu osobistego.

OPŁATY:
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki przyjęcie wniosku o wydanie dowodu osobistego.
30-dniowy termin oczekiwania na nowy dowód osobisty.

UWAGI
- Na podstawie złożonych dokumentów organ gminy przygotowuje formularz - druk ścisłego zarachowania, na którym należy złożyć własnoręczny podpis oraz wydaje potwierdzenie złożenia wniosku z określonym terminem odbioru dowodu osobistego.
- Po odbiór dowodu osobistego należy zgłosić się osobiście w pok. nr 2 lub 4 Urzędu Gminy. Osoba małoletnia obowiązana jest zgłosić się w obecności swego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
- Z chwilą otrzymania dowodu osobistego należy zwrócić otrzymane wcześniej potwierdzenie złożenia wniosku z umieszczonym własnoręcznym potwierdzeniem odbioru dowodu osobistego.
- W przypadku wymiany starego dowodu osobistego na nowy przy odbiorze nowego dowodu trzeba przedłożyć dotychczasowy dowód osobisty do anulowania.

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «