Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Podatki i opłaty od osób prawnych
Wilk IrenaInspektor
AdresPok. nr 26 Urządu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 126
Umorzenie, odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla osób prawnych------------------ ( B)2003-08-27
OpisWYMAGANIA
- należy złożyć wniosek (podanie) w sekretariacie - pok. nr 13,
- do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny, przemawiający za umorzeniem podatku.
Umorzenie zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę na wniosek podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
Po zgromadzeniu materiału dowodowego i po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, organ podatkowy, tj. Wójt Gminy wydaje decyzję.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie poźniej niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz stwierdzające stan zaległości osób prawnych------------------ ( B)2003-08-27
OpisWYMAGANIA
- należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia w sekretariacie Urzędu Gminy - pok. nr 13.

OPŁATY
Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnością podatku:
21 zł - opłata skarbowa za zaświadczenie.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu 7 dni.
Podatek od nieruchomości osób prawnych - deklaracja DNDN-1.doc (112128 B)2003-08-27
OpisPodatnik jest zobowiązany złożyć w terminie do dnia 31 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania, deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, na formularzu wg ustalonego wzoru. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
Podatnik obowiązany jest odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia - jak wyżej.
W DN-1 podaje się zarówno obiekty budowlane, grunty podlegające opodatkowaniu, jak i zwolnione z opodatkowania.

Podatek rolny osób prawnych - deklaracja DRDR-1.doc (70144 B)2003-08-27
OpisPodatnik jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego. Postępuje się analogicznie jak w podatku od nieruchomości. Wypełniamy deklarację według ustalonego wzoru.

Podatek leśny osób prawnych - deklaracja DLDL-1.doc (66048 B)2003-08-27
OpisPodatnik jest zobowiązany złożyć deklarację w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego. Postępuje się jak w przypadku podatku od nieruchomości. Wypełnia się deklarację według ustalonego wzoru.

Odroczenie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla osób prawnych------------------ ( B)2006-08-02
OpisWYMAGANIA
- należy złożyć podanie w sekretariacie - pok. nr 13,
- do podania należy dołączyć dokumenty potwierdzające ważny interes podatnika lub interes publiczny, przemawiający za odroczeniem terminu.

Odroczenie terminu podatnika będącego przedsiębiorcą następuje zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty wpływu wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 2 miesięcy.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «