Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Sprawy wojskowe
Rajchel ElżbietaInspektor
AdresPok. nr 21 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 121
Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny------------------ ( B)2006-08-02
OpisWójt Gminy może uznać żołnierza na jego wniosek lub uprawnionego członka rodziny - za posiadającego członków rodziny na wyłącznym utrzymaniu.

Ubiegający się o odroczenie powinien złożyć wniosek wraz z odpowiednimi w sprawie dokumentami:
- zaświadczeniem o zatrudnieniu i wysokości zarobków uzyskiwanych przez członków rodziny lub zaświadczeniem z urzędu pracy (bezrobotni) dla współmałżonków,
- odpisem aktu małżeństwa,
- odpisami aktów urodzeń dzieci,
- kartą powołania do służby wojskowej.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.
Uznanie żołnierza odbywajacego zasadniczą służbę wojskową za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny2006-08-02
OpisWYMAGANIA
- podanie o uznaniu za niezbędnego do sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
- orzeczenie o inwalidztwie osoby wymagającej opieki
- odpis aktu urodzenia osoby wymagającej opieki (dotyczy osób, które nie ukończyły 16 lat lub ukończyły 75 lat życia)
- dowód osobisty do wglądu
- książeczka wojskowa do wglądu

Wójt orzeka w formie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkami rodziny.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
W ciągu 30 dni od daty złożenia podania.

Kwalifikacja wojskowa------------------ ( B)2012-10-02
OpisMężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 19 lat życia obowiązani są stawić się przed powiatową komisją lekarską w odpowiednim miejscu i terminie. Do stawienia się przed komisją wzywa podlegającego kwalifikacji wojskowej Wójt.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
• dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy, a także dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości - w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
• posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
• wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.

UWAGI
Osoba , która z ważnych przyczyn (np. składanie egzaminu maturalnego) nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna zawiadomić o tym fakcie wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, najpóźniej w dniu, w którym była obowiązana stawić się do kwalifikacji, przedstawiając jednocześnie dokumenty stwierdzające przyczyny braku możliwości stawiennictwa. Po ustaniu tych przyczyn, osoba winna niezwłocznie zgłosić się do właściwego wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), który wskaże nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

W razie nieuzasadnionego niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) nakłada na tę osobę grzywnę albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «