Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Sposób załatwiania spraw

Gospodarka przestrzenna
Tomkiewicz TomaszInspektor
AdresPok. nr 15 Urzędu Gminy
Telefon43 540 80 wew. 115
Decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegowniosek o warun. zabud.doc (25088 B)2003-11-06
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek wraz z charakterystyką inwestycji (druk do ściągnięcia lub pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 15).

Załączniki do wniosku:
- wypis i wyrys z rejestru gruntów działki, na której planowana jest inwestycja, działek sąsiednich, oraz tych przez które działka posiada dostęp do drogi publicznej (np. w wyniku ustanowionych służebności – dostępne w Starostwie Powiatowym w Krośnie, pok. nr 209),
- kopia mapy zasadniczej w skali 1:1000 (1:1200 dla inwestycji liniowych) z 3-krotną szerokością frontu działki – dostępne w Starostwie Powiatowym w Krośnie, pok. nr 608),
- potwierdzenie możliwości dostarczenia mediów - warunki techniczne przyłączenia wydane przez odpowiednie jednostki zarządzające poszczególnymi sieciami (energia elektryczna – Rejon Energetyczny Krosno, gaz – Zakład Gazowniczy Krosno, kanalizacja sanitarna, woda – MPGK Krosno lub GZK w Korczynie w zależności od jednostki zarządzającej daną siecią),
- udokumentowanie dostępu do drogi publicznej w przypadku gdy działka nie graniczy bezpośrednio z drogą publiczną (np. poprzez ustanowioną służebność lub własność działek stanowiących drogę dojazdową),
- upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu inwestora.

OPŁATY SKARBOWE
Dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlegają opłacie skarbowej.
Pozostałe:
- 107 zł – od wydania decyzji o warunkach zabudowy,
- 17 zł – od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)
Opłaty uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy – pok. nr 5 lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Korczyna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Korczyna w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. ------------------ ( B)2003-11-07
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

OPŁATY
17 zł - za wydanie zaświadczenia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni
Postanowienie opiniujące wstępny projekt podziału nieruchomościwniosek_opinia_wst_podz_nieruch.doc (23552 B)2005-03-11
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
1. Wniosek (druk do ściągnięcia lub pobrania w Urzędzie Gminy pok. nr 15).

Załączniki do wniosku :
1/ Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny lub wypis z ksiąg wieczystych – Sąd Rejonowy w Krośnie).
2/ Wypis i wyrys z katastru nieruchomości (należy zakupić w Starostwie Powiatowym w Krośnie, pok. nr 209).
3/ Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed złożeniem wniosku o podział, obowiązująca w dniu składania wniosku.
4/ Wstępny projekt podziału wykonany przez uprawnionego geodetę.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 1 miesiąca, a w spawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

TRYB ODWOŁAWCZY
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy Korczyna w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego------------------ ( B)2006-08-03
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zaświadczenia.

OPŁATY
17 zł - za zaświadczenie

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy------------------ ( B)2006-08-03
OpisWYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z podaniem lokalizacji terenu.

OPŁATY
1/ od wypisu
- 30 zł – do 5 stron
- 50 zł – powyżej 5 stron

2/ od wyrysu
- 20 zł – za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4
- nie więcej niż 200 zł.

Opłaty uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy – pok. nr 5 lub bezgotówkowo na rachunek Gminy Korczyna.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 7 dni
Podział nieruchomości------------------ ( B)2012-10-02
OpisWYMAGANIA
Wniosek o podział nieruchomości
Załączniki do wniosku:
1) dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
2) wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
3) decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana,
4) wstępny projekt podziału nieruchomości,
5) protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
6) wykaz zmian gruntowych,
7) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze jest inne niż w księdze wieczystej,
8) mapę z projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
Dokumenty wymienione w pkt 5 – 8 dołącza się do wniosku po otrzymaniu postanowienia o zgodności wstępnego podziału.

OPŁATY
Nie podlega opłacie skarbowej.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Do 1 miesiąca od złożenia wniosku.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «