Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Informacje nieudostępnione w BIP

Dostęp do informacji niepublikowanej w BIP
Dostęp do informacji niepublikowanej w BIP------------------ ( B)2004-01-26
OpisInformacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek.
Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona nie wymaga pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w sekretariacie Urzędu Gminy w Korczynie (pok. nr 13).
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w podanym wyżej terminie, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informacje, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli w wyniku udostępniania informacji publicznej na wniosek, Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
Urząd powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd powiadamia pisemnie wniosokawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem, wskazując formy udostępnienia. W przypadku gdy wnioskodawca w terminie 14 dni nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanym w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

ODMOWA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku wyżej wyszczególnionym następuje w formie decyzji.

Informacja publiczna może być udostępniana w drodze wywieszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy lub w poszczególnych Sołectwach.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «