Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Samodzielne stanowiska pracy, sekcje

Punkt obsługi interesanta
 Leokadia Kozubek - Inspektor

Sekcja obsługi gospodarczej
Wykonuje zadania związane z obsługą gospodarczą urzędu i jednostek organizacyjnych gminy, prace inwestycyjno-ramontowe, porządkowe, bieżące naprawy.
 Kazimierz Prajsnar - Kierownik

Stanowisko ds. archiwum i obsługi administracyjnej
- prowadzenie archiwum zakładowego, - obsługa administracyjno-techniczna w zakresie spraw pracowniczych, - dbałość o estetykę pomieszczeń Urzędu Gminy, - przyjmowanie wniosków dotyczących organizacji imprez artystycznych lub rozrywkowych, - przygotowywanie zezwoleń na organizację imprez masowych, - ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy - współpraca z organami policji, - koordynacja i inwentaryzacja majątku gminy.
 Leokadia Kozubek - Inspektor

Stanowisko ds. ewidencji ludności
- prowadzenie zadań w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych.
 Ewa Smyka - Z-ca kierownika
 Wioletta Prajzner - Z-ca kierownika

Stanowisko ds. gospodarki lokalami, gospodarki wodnej, gospodarki rolnej, ochrony przyrody
- gospodarka lokalami będącymi własnością gminy, - realizowanie zadań gminy w zakresie gospodarki rolnej i leśnej, ochrony przyrody, zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, - współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa, - sporządzanie sprawozdań statystycznych w zakresie rolnictwa, - koordynacja spisów powszechnych, - sporządzanie wniosków o środki z funduszy strukturalnych dla gminy, - realizacja zadań w zakresie przywracania stosunków wodno-prawnych w terenie, - nadzór nad spółkami wodociągowymi i melioracyjnymi, - realizacja planów ochrony przeciwpowodziowej, przeciwdziałania skutkom powodzi i skutkom suszy - gospodarka odpadami niebezpiecznymi.
 Grzegorz Krężałek - Referent

Stanowisko ds. gospodarki odpadami
 Zofia Pelczar - Inspektor

Stanowisko ds. infrastruktury drogowej, transportu i opieki nad zabytkami
- prowadzenie zadań dotyczących zarządzania i utrzymania gminnej infrastruktury drogowej, w tym rowów przydrożnych i pasów drogowych, oświetlenia ulicznego, - przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego, - prowadzenie gospodarki gminnymi środkami transportu, - opieka nad zabytkami.
 Stefania Fakadej - Inspektor
 Małgorzata Maślak - Referent

Stanowisko ds. majątku gminy, pomocy publicznej, podatków i opłat przedsiębiorców
- ewidencja majątku gminy, - sprawy zobowiązań podatkowych przedsiębiorców, - pomoc publiczna dla przedsiębiorców.
 Irena Wilk - Inspektor

Stanowisko ds. obronnych, ochrony przeciwpożarowej, pełnomocnik informacji niejawnych
- prowadzenie spraw: wojskowych, spraw OSP i zarządzania kryzysowego.
 Elżbieta Rajchel - Inspektor

Stanowisko ds. obsługi informatycznej
- obsługa informatyczna w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych: GOK, GZK, GBP, - prowadzenie ewidencji oprogramowania komputerowego, - nadzór nad sprzętem elektronicznym w Urzędzie Gminy, - realizacja zadań w zakresie BHP, - prowadzenie spraw obrony cywilnej, - ochrona danych osobowych.
 Rafał Czapor - samodzielny referent

Stanowisko ds. podatków i opłat
- wymiar i ściągalność zabowiązań w zakresie podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, - wydawanie zaświadczeń o stanie majątkowym i prowadzeniu gospodarstwa rolnego.
 Lucyna Frydrych - Podinspektor
 Lucyna Gazda - Podinspektor
 Zuzanna Kuźnar - Podinspektor

Stanowisko ds. rozliczeń należności komunalnych
- prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie z tytułu opłat za wodę i ścieki, najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, - obsługa finansowo-księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego.
 Anna Gancarz - samodzielny referent

Stanowisko ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia
- realizowanie zadań ochrony zdrowia i gminnego programu w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, - obsługa administracyjna Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
 Teresa Gazda - Podinspektor

Stanowisko ds. wynagrodzeń
- prowadzenie rozliczeń finansowych, związanych z wynagrodzeniami osobowymi pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez Urząd Gminy, innych wynikających z zawartych umów cywilno-prawnych.
 Krystyna Pelczar - Inspektor

Stanowisko ewidencji przedsiębiorców i zamówień publicznych
- prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, - wydawanie zaświadczeń dotyczących wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, - informowanie mikroprzedsiębiorców o programach wsparcia z funduszy UE, - prowadzenie spraw wydawania zazwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych, - organizacja zamówień publicznych - współpraca z organizacjami pozarządowymi, - prowadzenie ewidencji gospodarstw agroturystycznych i pól biwakowych.
 Bogusława Gargasz - Inspektor

Stanowisko gospodarki przestrzennej
- sprawy budownictwa i zagospodarowania przestrzennego, - realizacja inwestycji i remontów prowadzonych przez gminę, - podziały nieruchomości gruntowych, - numeracja nieruchomości.
 Tomasz Tomkiewicz - Inspektor

Stanowisko księgowości budżetowej
- przygotowywanie rocznych planów finansowych budżetu, - prowadzenie księgowości analitycznej budżetu gminy, - prowadzenie analiz wydatków budżetu gminy.
 Agnieszka Rzeszutek - Referent

Stanowisko obsługi administracyjnej Rady Gminy, kontroli wewnętrznej
- obsługa administracyjno-techniczna Rady Gminy i komisji Rady Gminy, - prowadzenie dokumentacji organów gminy, - prowadzenie spraw jednostek pomocniczych gminy, - wykonywanie zadań dotyczących wyborów do Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, organów samorządowych oraz referendum - obsługa Biuletynu Informacji Publicznej, - kontrola wewnętrzna.
 Katarzyna Raś - samodzielny referent

Stanowisko obsługi finansowo-księgowej, modernizacji i remontów
- sporządzanie projektów umów, zamówień w zakresie inwestycji, modernizacji i remontów, zakupów - zadań ujętych w budżecie gminy, - rozliczanie finansowe prowadzonych inwestycji, modernizacji i remontów ujętych w budżecie.
 Anna Winiarska - Inspektor

Stanowisko obsługi kancelaryjnej
- prowadzenie sekretariatu urzędu, - przyjmowanie i rozdział korespondencji, - prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu Gminy.
 Renata Pudło - samodzielny referent

Stanowisko ochrony środowiska, gospodraki gruntami
 Katarzyna Kałamucka - samodzielny referent

Urząd Stanu Cywilnego
- realizacja zadań wynikających z ustawy - prawo o aktach stanu cywilnego.
 Wioletta Prajzner - Z-ca kierownika

» Panel aktualizacyjny «