Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Zasady przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli

Przyjmowanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli
Przyjmowanie i załatwianie indywidualnych spraw obywateli------------------ ( B)2004-02-04
Opis1. Zasady postępowania w induwidualnych sprawach obywateli oraz terminy załatwiania spraw regulują przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz przepisy szczególne.

2. Organizację, zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie regulują przepisy instrukcji kancelaryjnej dla urzędów gmin.

3. Sprawy wniesione przez obywateli do Urzędu są ewidencjonowane w ewidencji wpływających dokumentów, prowadzonej przez sekretariat Urzędu i po akredytacji przez Wójta Gminy oraz zapoznaniu się z ich treścią Zastępcy Wójta oraz Sekretarza Gminy - przekazywane są poszczególnym pracownikom Urzędu do załatwienia.

4. Pracownicy Urzędu są zabowiązani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się wyłącznie przepisami prawa i ponosząc odpowiedzialność za terminowe, prawidłowe i zgodnie z kolejnością ich wpływu załatwianie spraw.

5. Warunkiem załatwienia sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Urząd załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie wymaga to gromadzenia dowodów, informacji lub wyjaśnień.

6. Interesant może uzyskać informację o sposobie i miejscu załatwienia sprawy oraz niezbędny formularz - na stanowisku " Punkt informacji dla interesanta" (pok. nr 1 na parterze).

7. Pracownicy obsługujący interesantów zobowiązani są do:
1/ udzielania informacji, wyjaśniania treści obowiazujących przepisów prawnych i udostępniania akt sprawy stronom postępowania;
2/ załatwiania spraw obywateli bez zbędnej zwłoki w miarę możliowści na miejscu lub określenia terminu załatwienia sprawy, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu jednego miesiąca;
3/ informowania zainteresowanych o stanie załatwienia ich sprawy w każdym etapie postępowania;
4/ powiadamiania zainteresowanych o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy, jeżeli zajdzie taka konieczność;
5/ informowania stron o przysługujących im środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia od wydanych rozstrzygnięć.

     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «