Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obwieszczenie dot. postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą : Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 : Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ postanowienia w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola" : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu w dniu 17 listopada 2015r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia  : Decyzja środowiskowa dla drogi S19 : Obwieszczenie w sprawie pn. „Adaptacja przebudowa rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska” położonej w miejscowościach Korczyna i Kombornia : Obwieszczenie w sprawie „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna” : Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola" : Zawiadomienie o postęp. transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe województwo pomorskie : Obw. RDOŚ w Rzeszowie w sprawie przekazania stronie polskiej Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją : Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą : Obw. w spr. przeds. pn. "Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna" : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"  : Obw. o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przeds. pn. „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 w Korczynie" : Obw. o przystąp. do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społecz. dla dok. pn. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego (...)" : Obw. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłącza energetycznego zalicznikowego oraz indywidualnego żurawia pompowego na istniejącym odwiercie Węglówka – 187” : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia polegającego na - zakupie innowacyjnych urządzeń dla firmy INVESTLAND Sp. z o.o. : Obw. o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż innowacyjnych urządzeń służących m.in. do produkcji świec i zniczy oraz konfekcjonowania parafiny" : Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością (w języku rosyjskim) Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego : Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż innowacyjnych urządzeń służących m.in. do produkcji świec i zniczy oraz konfekcjonowania parafiny" : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie : Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą : Powiadomienie przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją : Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko : Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022” : Obw. o opracowaniu przez Republikę Słowacką projektów: Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej : Powiadomienie o planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową" : Obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa linii 110kV Krosno-Iskrzynia-Iwonicz na linię dwutorową" : Obwieszczenie wydane w związku z wszczęciem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka” : Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka” : Obw. o wydaniu dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi (...)" : Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową" : Obw. o wyd. zaw. o zebranym materiale dow. w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)" : Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przeds. polegającego na: "Przebudowie linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową (...)" : Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka : Obw. o możliwości zapoznania się z odp. na stanowisko strony polskiej w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy elektrowni jądrowej na Ukrainie Region Chmielnicki : Obwieszczenie o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią dla przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie linii 110 kV do temperatury pracy przewodów +80C Krosno Iskrzynia - Besko" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego na wytwórnię nalewek owocowych" : Obw. o przedłożeniu raportu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)" : Obw. w spr. przepr. oceny oddział. na środ. przeds. pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)" : Obw. o wydaniu post. w sprawie braku potrzeby przepr. oceny oddz. na środow. przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie linii 110 kV do temperatury pracy przewodów +80 C Krosno Iskrzynia - Besko" : RDOŚ podaje do publicznej wiad. o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. : "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzonych w Jaslovskich Bohunicach" :  RDOŚ podaje do publicznej wiad. o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. : "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1" : Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie lini 110 kV do temperatury pracy przewodów +80 C Krosno-Iskrzynia-Besko" : Obwieszczenie RDOŚ dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola" : Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A. : Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4203.4.2012.AH-51 dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola" : Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4203.4.2012.AH-52 dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola" : Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)" : Obw. o wyd. opinii przez RDOŚ w Rzeszowie o konieczności przepr. oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)" : Obwieszczenie o planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce" : Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)" : Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola" : Obw. o wyd. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)" : Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW” : Obw. o wszcz. post. administrac. w spr. zmiany dec. środ. dla przed.: " Bud. gazociągu DN 700 MOP8,4 MPa relacji Strachocina-Podgórska Wola" oraz o wyst. o opinię o potrzebie przepr. oceny (...)" : Obw.o wydanych postanowieniach dot. przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)" : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zmiana systemu eksploatacji odwiertu Weglowka 179" : Obwieszczenie o udostępnieniu studium wykonalności budowy bloków energetycznych w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana systemu eksploatacji odwiertu „Węglówka 256” : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Podłączenie odwiertu Węglówka 315” na działkach nr ewid. 900, 902, 903, 904 w m. Węglówka : Obw. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska" : Obw. o wydaniu post. w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddz. przeds. na środ. oraz o zebraniu mat. dowodowego dotycz. przeds. pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków..." : Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego : Obw. o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przedsięw. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejsc. Kombornia, Iskrzynia Wola Komborska" : Wezwanie GDOŚ do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środ. przeds. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek : Obw. o wyd. dec. o środ. uwar. zgody na realizację przedsięwz. pn. „Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy” na działce nr ewid. 655/28 w Korczynie : Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka Śmierdziączka i Olszyny : Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW” : Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW” : Zawiadomienie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wyd. dec. o środow. uwarunkowaniach realizacji przeds. Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny : Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica - Barwinek : Obw. o wyd. dec. środ. w sprawie przed. pn. „Rozszerzenie zakresu koncesji nr 48/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Węglówka uzyskiwanych w trakcie wydobycia ropy naftowej” : Obw. o dopuszcz. Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do uczestnictwa na prawach strony w postęp. dot. wydania decyzji o środow. uwarunk. realizacji przeds. Budowa drogi S-19 : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem” : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184” : Decyzja o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” na dz. o nr ewid. 182/2, 679, 643, 183/1, 692, w miejscowości Krasna : Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”. : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”. : Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola” : Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem” : Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184” : Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” : Obw. o wyd. dec. o środow. uwarun. zgody na real. przeds. pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjon. warsztatu mechaniki pojazdowej" : Post. o nał. obow. przeprow. oceny oddział. na środow. przeds. pn. Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania : Obw. w spr. przeds. pn. Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania na budynek hotelowo-gastronomiczny z minibrowarem : Post. w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddział. przeds. na środow.- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonującego warsztatu mechaniki : Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą techniczną”  : Obwieszczenie 36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola” : Obwieszczenie 35 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola” : Zaw. o zakończ. postęp. dowod. w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. inwestycyjnego poleg. na remoncie pola nr 3 rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej : Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą - dz. 1844/10 : Obwieszczenie RDOŚ w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola : Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia - budowa mostu przez potok Morcinek : Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola : Obw. o przystąp. do przepr. oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy : Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy : Obw. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 114848 R Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) wraz z budową chodnika - Iskrzynia : Obw. o zebr. mat. dow. Przebudowa drogi gminnej nr 114848 R Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) w km 0+016 – 1+752 długości 1736 mb wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Iskrzynia : Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przeds. Przebudowa dr. gminnej Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) dł. 1736 m wraz z budową chodnika dla pieszych w Iskrzyni : Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przeds. Przebudowa dr. gminnej Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) dł. 1736 m wraz z budową chodnika dla pieszych w Iskrzyni : Apel do mieszkańców o ochronę środowiska : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkow. zgody na realizację przedsięw. Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW w Iskrzyni : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkow. zgody na realizację przedsięw. Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW w Iskrzyni : Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. i wystąpienia do organów współdziałających w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dr. 114848R : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu zawiadomienia o zebr. materiału dowodowego dla przedsięwzięcia Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW Iskrz : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa budynku usługowego na działce nr 263/2 w Krasnej : Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływ. na środ. dla przedsięwzięcia: Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW Iskrz : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu : Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu” : Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej : Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  : Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej : Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu oddziaływania na środowisko : Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: przebudowa mostu przez potok bez nazwy (potok Czarny) w miejscowości Węglówka : Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
Liczba pozycji: 121
1.Obwieszczenie dot. postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą
2.Informacja o przekroczeniu dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10
3.Obwieszczenie o wydaniu przez RDOŚ postanowienia w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
4.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu w dniu 17 listopada 2015r. postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji środowiskowej dla przedsięwziecia
5.Decyzja środowiskowa dla drogi S19
6.Obwieszczenie w sprawie pn. „Adaptacja przebudowa rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna"
7.Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1966R Korczyna-Kombornia-Jabłonica Polska” położonej w miejscowościach Korczyna i Kombornia
8.Obwieszczenie w sprawie „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna”
9.Obwieszczenie RDOŚ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 1000 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina-Pogórska Wola"
10.Zawiadomienie o postęp. transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce Elektrowni Jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe województwo pomorskie
11.Obw. RDOŚ w Rzeszowie w sprawie przekazania stronie polskiej Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
12.Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą
13.Obw. w spr. przeds. pn. "Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna"
14.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovske Bohunice"
15.Obw. o wszczęciu postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przeds. pn. „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 w Korczynie"
16.Obw. o przystąp. do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz postępowania z udziałem społecz. dla dok. pn. "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego (...)"
17.Obw. w spr. wyd. dec. o środ. uwar. realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przyłącza energetycznego zalicznikowego oraz indywidualnego żurawia pompowego na istniejącym odwiercie Węglówka – 187”
18.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwziecia polegającego na - zakupie innowacyjnych urządzeń dla firmy INVESTLAND Sp. z o.o.
19.Obw. o wydaniu dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zakup i montaż innowacyjnych urządzeń służących m.in. do produkcji świec i zniczy oraz konfekcjonowania parafiny"
20.Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z całością (w języku rosyjskim) Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanej budowy tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego
21.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn.: „Zakup i montaż innowacyjnych urządzeń służących m.in. do produkcji świec i zniczy oraz konfekcjonowania parafiny"
22.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa tymczasowego składowiska wypalonego paliwa jądrowego, oddalonego 11 km na zachód Czarnobylskiej Elektrowni Jądrowej na Ukrainie
23.Obwieszczenie dot. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica - Brawinek na odcinku Kielanówka - Barwinek wraz z infrastrukturą
24.Powiadomienie przez Republikę Słowacką o planowanej realizacji przedsięwziecia polegającego na budowie słowackiego odcinka gazociągu pomiędzy Polską a Słowacją
25.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022” wraz z prognozą jego oddziaływania na środowisko
26.Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015 – 2022”
27.Obw. o opracowaniu przez Republikę Słowacką projektów: Strategii rozwoju infrastruktury komunikacyjnej oraz Strategii rozwoju publicznej komunikacji pasażerskiej oraz komunikacji niezmotoryzowanej
28.Powiadomienie o planowanym przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. "Nowe źródło energii jądrowej w lokalizacji Jaslovskie Bohunice"
29.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową"
30.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową"
31.Obwieszczenie w sprawie zebrania materiału dowodowego w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia "Przebudowa linii 110kV Krosno-Iskrzynia-Iwonicz na linię dwutorową"
32.Obwieszczenie wydane w związku z wszczęciem postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia pn. "Składowanie zużytego paliwa jądrowego w Mochovcach"
33.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka”
34.Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka”
35.Obw. o wydaniu dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi (...)"
36.Obwieszczenie o wezwaniu inwestora do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia "Przebudowa linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową"
37.Obw. o wyd. zaw. o zebranym materiale dow. w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
38.Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przeds. polegającego na: "Przebudowie linii 110 kV Krosno Iskrzynia - Iwonicz na linię dwutorową (...)"
39.Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa instalacji do zatłaczania wody złożowej Kopalnia Węglówka
40.Obw. o możliwości zapoznania się z odp. na stanowisko strony polskiej w ramach postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko budowy elektrowni jądrowej na Ukrainie Region Chmielnicki
41.Obwieszczenie o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią dla przedsięwzięcia pn.: "Dostosowanie linii 110 kV do temperatury pracy przewodów +80C Krosno Iskrzynia - Besko"
42.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjnego na wytwórnię nalewek owocowych"
43.Obw. o przedłożeniu raportu w sprawie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
44.Obw. w spr. przepr. oceny oddział. na środ. przeds. pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
45.Obw. o wydaniu post. w sprawie braku potrzeby przepr. oceny oddz. na środow. przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie linii 110 kV do temperatury pracy przewodów +80 C Krosno Iskrzynia - Besko"
46.RDOŚ podaje do publicznej wiad. o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. : "Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych prowadzonych w Jaslovskich Bohunicach"
47. RDOŚ podaje do publicznej wiad. o planowanym do realizacji przez Republikę Słowacką przedsięwzięciu pn. : "Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości przy elektrowni jądrowej V1"
48.Obwieszczenie dotyczące przedsięwzięcia pn. "Dostosowanie lini 110 kV do temperatury pracy przewodów +80 C Krosno-Iskrzynia-Besko"
49.Obwieszczenie RDOŚ dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola"
50.Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A.
51.Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4203.4.2012.AH-51 dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
52.Obwieszczenie RDOŚ znak: WOOŚ.4203.4.2012.AH-52 dotyczące przedsięwzięcia pn. "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Pogórska Wola"
53.Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
54.Obw. o wyd. opinii przez RDOŚ w Rzeszowie o konieczności przepr. oceny oddziaływania na środowiskodla przedsięwzięcia pn.: „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
55.Obwieszczenie o planowanej przez Republikę Słowacką realizacji przedsięwzięcia pn. "Instalacja do końcowego przetwarzania płynnych odpadów radioaktywnych w pobliżu miejscowości Mochovce"
56.Obw. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
57.Obwieszczenie o zebranym materiale dowodowym w sprawie "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola"
58.Obw. o wyd. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
59.Wezwanie do uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia "Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola"
60.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW”
61.Obw. o wszcz. post. administrac. w spr. zmiany dec. środ. dla przed.: " Bud. gazociągu DN 700 MOP8,4 MPa relacji Strachocina-Podgórska Wola" oraz o wyst. o opinię o potrzebie przepr. oceny (...)"
62.Obw.o wydanych postanowieniach dot. przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączonych z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
63.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Zmiana systemu eksploatacji odwiertu Weglowka 179"
64.Obwieszczenie o udostępnieniu studium wykonalności budowy bloków energetycznych w Elektrowni Jądrowej Chmielnicki na Ukrainie
65.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana systemu eksploatacji odwiertu „Węglówka 256”
66.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Podłączenie odwiertu Węglówka 315” na działkach nr ewid. 900, 902, 903, 904 w m. Węglówka
67.Obw. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w m. Kombornia, Iskrzynia, Wola Komborska"
68.Obw. o wydaniu post. w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddz. przeds. na środ. oraz o zebraniu mat. dowodowego dotycz. przeds. pn „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków..."
69.Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
70.Obw. o wszcz. postęp. w spr. wyd. dec. o środ. uwarunk. zgody na realizację przedsięw. pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejsc. Kombornia, Iskrzynia Wola Komborska"
71.Wezwanie GDOŚ do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środ. przeds. Budowa drogi ekspresowej S19 Kuźnica – Barwinek
72.Obw. o wyd. dec. o środ. uwar. zgody na realizację przedsięwz. pn. „Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy” na działce nr ewid. 655/28 w Korczynie
73.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka Śmierdziączka i Olszyny
74.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW”
75.Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu o mocy 10 kW”
76.Zawiadomienie o wszczęciu postęp. admin. w sprawie wyd. dec. o środow. uwarunkowaniach realizacji przeds. Ochrona przed powodzią terenów położonych w zlewni potoków: Ślączka, Śmierdziączka i Olszyny
77.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa drogi ekspresowej S-19 Kuźnica - Barwinek
78.Obw. o wyd. dec. środ. w sprawie przed. pn. „Rozszerzenie zakresu koncesji nr 48/92 o działalność związaną z wtłaczaniem wód złożowych do złoża Węglówka uzyskiwanych w trakcie wydobycia ropy naftowej”
79.Obw. o dopuszcz. Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot do uczestnictwa na prawach strony w postęp. dot. wydania decyzji o środow. uwarunk. realizacji przeds. Budowa drogi S-19
80.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem”
81.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184”
82.Decyzja o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” na dz. o nr ewid. 182/2, 679, 643, 183/1, 692, w miejscowości Krasna
83.Obwieszczenie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”.
84.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”.
85.Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”
86.Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem”
87.Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184”
88.Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz”
89.Obw. o wyd. dec. o środow. uwarun. zgody na real. przeds. pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjon. warsztatu mechaniki pojazdowej"
90.Post. o nał. obow. przeprow. oceny oddział. na środow. przeds. pn. Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania
91.Obw. w spr. przeds. pn. Budowa minibrowaru w obrębie rozbudowywanego i przebudowywanego budynku dawnego spichlerza, który zmienia sposób użytkowania na budynek hotelowo-gastronomiczny z minibrowarem
92.Post. w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddział. przeds. na środow.- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonującego warsztatu mechaniki
93.Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą techniczną”
94.Obwieszczenie 36 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”
95.Obwieszczenie 35 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Pogórska Wola”
96.Zaw. o zakończ. postęp. dowod. w sprawie wydania dec. o środow. uwarunkowaniach zgody na realizację przeds. inwestycyjnego poleg. na remoncie pola nr 3 rozdzielni 110 kV w stacji elektroenergetycznej
97.Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą - dz. 1844/10
98.Obwieszczenie RDOŚ w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina - Podgórska Wola
99.Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na realizację przedsięwzięcia - budowa mostu przez potok Morcinek
100.Obw. o wszczęciu postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Budowa gazociągu DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Strachocina – Podgórska Wola
101.Obw. o przystąp. do przepr. oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy
102.Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwziecia Przebudowa budynku magazynowego z przeznaczeniem na budynek produkcyjno-handlowo-usługowy
103.Obw. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa drogi gminnej nr 114848 R Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) wraz z budową chodnika - Iskrzynia
104.Obw. o zebr. mat. dow. Przebudowa drogi gminnej nr 114848 R Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) w km 0+016 – 1+752 długości 1736 mb wraz z budową chodnika dla pieszych w miejscowości Iskrzynia
105.Obwieszczenie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przeds. Przebudowa dr. gminnej Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) dł. 1736 m wraz z budową chodnika dla pieszych w Iskrzyni
106.Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przeds. Przebudowa dr. gminnej Iskrzynia-Budzyń (ul. Szkolna) dł. 1736 m wraz z budową chodnika dla pieszych w Iskrzyni
107.Apel do mieszkańców o ochronę środowiska
108.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkow. zgody na realizację przedsięw. Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW w Iskrzyni
109.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środ. uwarunkow. zgody na realizację przedsięw. Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW w Iskrzyni
110.Obwieszczenie o wszczęciu postęp. admin. i wystąpienia do organów współdziałających w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Przebudowa dr. 114848R
111.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu zawiadomienia o zebr. materiału dowodowego dla przedsięwzięcia Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW Iskrz
112.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa budynku usługowego na działce nr 263/2 w Krasnej
113.Obwieszczenie RDOŚ w Rzeszowie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływ. na środ. dla przedsięwzięcia: Budowa magistrali wodoc. z Rymanowa do ZUW Iskrz
114.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na poszukiwaniu i rozpoznawaniu złóż ropy naftowej i gazu
115.Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym w sprawie „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu”
116.Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej
117.Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
118.Obwieszczenie Wójta Gminy o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej
119.Obwieszczenie o postanowieniu w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o zakresie raportu oddziaływania na środowisko
120.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia: przebudowa mostu przez potok bez nazwy (potok Czarny) w miejscowości Węglówka
121.Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu
     Pokaż dane archiwalne
» Panel aktualizacyjny «