Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu (...)"
Treść postanowieniapostanowienie poszukiwania 18-12-2012.pdf (129500 B)2012-12-24
OpisNa podstawie art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 1 i 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
postanawiam

I. Nałożyć obowiązek przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1.000 m”, celem przedłużenia koncesji „Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p”.
II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia w zakresie zgodnym z wymogami art. 66 bez pkt 10 ustawy
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «