Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. o wyd. zaw. o zebranym materiale dow. w spr. wydania dec. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (...)"
Treść ogłoszeniazaw o zebr mat PGNIG obwieszczenie.pdf (135226 B)2013-11-04
OpisOBWIESZCZENIE O WYDANIU
ZAWIADOMIENIA O ZEBRANYM MATERIALE DOWODOWYM
Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) w zw. z art. 49 K.p.a., w związku prowadzonym na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie, Oddział w Sanoku, w imieniu którego działa pełnomocnik Maciej Nowakowski postępowaniem administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego połączone z robotami geologicznymi wykonywanymi przy użyciu dynamitu oraz wykonywanie otworów wiertniczych o głębokości większej niż 1.000 m”, celem przedłużenia koncesji „Sobniów-Kombornia-Rogi nr 4/2001/p”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «