Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Obw. w spr. przeds. pn. "Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna"
Obwieszczenieobwieszczenie zaklad produkcji wyrobow z drewna.docx (15146 B)2015-09-23
OpisOBWIESZCZENIE O PONOWNE WYSTAPIENIE O WYDANIE OPINII

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania a środowisko (Dz.U.Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) i art. 49 oraz art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn.zm.) w związku z wnioskiem Panmar Czekańska Szmyd Spółka Jawna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Adaptacja, przebudowa, rozbudowa obiektów zlokalizowanych na działkach nr ewid. 655/31, 655/35, 655/36 położonych w Korczynie na potrzeby zakładu produkcji wyrobów z drewna"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «