Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą - dz. 1844/10
Treść postanowieniapostanowienie GK-6220-2-11.pdf (105770 B)2011-05-12
OpisNa podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie,postanawiam


uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku obory przeznaczonej dla krów mlecznych wraz z infrastrukturą techniczną” na działce nr ewid. 1844/10 w miejscowości Korczyna, stosownie do wszczętego w dniu 10 lutego 2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Daniela Bryś zam. Korczyna ul. Akacjowa 67
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «