Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Post. w spr. braku potrzeby przepr. oceny oddział. przeds. na środow.- Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonującego warsztatu mechaniki
Treść ogłoszeniaPostanowienie - Zmiana sposobu uzytkowania i przebudowa czesci istniejacego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonujacego warsztatu mechaniki pojazdowej.pdf (107049 B)2011-06-27
OpisPOSTANOWIENIE
w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z póżn.zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie,

postanawiam

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu użytkowania i przebudowa części istniejącego budynku gospodarczego na potrzeby funkcjonującego warsztatu mechaniki pojazdowej” na działce nr ewid. 539 w miejscowości Iskrzynia, stosownie do wszczętego w dniu 18 lutego 2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Janusza Błaż zam. Iskrzynia ul. Szkolna 88
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «