Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz”
Treść ogłoszeniapostanowienie krasna.pdf (103525 B)2011-08-02
OpisNa podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.

postanawiam

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej: Krasna-cmentarz” na działkach o nr ewid. 182/2, 679, 643, 183/1, 692, w miejscowości Krasna, stosownie do wszczętego w dniu 2 czerwca 2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Korczyna z siedzibą: 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «