Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem”
Treść postanowieniapostanowienie Weglowka budowa mostu.pdf (116341 B)2011-08-11
OpisNa podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.

postanawiam

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej: Węglówka za kościołem” na działkach o nr ewid. 461, 812, 545, 810, 814, 457, 463, 465 462, 813/1 w miejscowości Węglówka, stosownie do wszczętego w dniu 2 czerwca 2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Gminy Korczyna z siedzibą: 38-420 Korczyna ul. Rynek 18a.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «