Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Ochrona środowiska

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184”
Treść postanowieniapostanowienie Weglowka odwiert.pdf (104622 B)2011-08-11
OpisNa podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie.

postanawiam

uznać, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Zmiana sposobu eksploatacji odwiertu Węglówka 184” na działkach o nr ewid. 995, 1002, 1005, 1006, 1007, 1017, 1018 w miejscowości Węglówka, stosownie do wszczętego w dniu 17 czerwca 2011r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie Oddział w Sanoku, reprezentowanego przez Józefa Potera,
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «