Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2012 roku
Uchwała Nr XIII/113/12uchwala_XIII-113-12.PDF (209711 B)2012-02-13
OpisUchwała Nr XIII/113/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – budowa chodnika w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XIII/116/12uchwala_XIII-116-12.PDF (1668324 B)2012-02-13
OpisUchwała Nr XIII/116/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XIII/117/12uchwala_XIII-117-12.PDF (1332007 B)2012-02-13
OpisUchwała Nr XIII/117/12 z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „KORCZYNA 5”.
Uchwała Nr XIV/118/12uchwala_XIV-118-11.PDF (160883 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/118/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Brzozów.
Uchwała Nr XIV/119/12uchwala_XIV-119-12.PDF (160197 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/119/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Niebylec.
Uchwała Nr XIV/121/12uchwala_XIV-121-12.pdf (4480347 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/121/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XIV/122/12uchwala_XIV-122-12.PDF (368188 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/122/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „KORCZYNA 5”.
Uchwała Nr XIV/124/12uchwala_XIV-124-12.PDF (302800 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/124/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Korczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XIV/125/12uchwala_XIV-125-12.PDF (201640 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/125/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. 381/8 i 381/7 położonych w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XIV/126/12uchwala_XIV-126-12.PDF (127075 B)2012-03-19
OpisUchwała Nr XIV/126/12 z dnia 02 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XV/127/12uchwala_XV-127-12.PDF (178946 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/127/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – budowa chodnika w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XV/130/12uchwala_XV-130-12.PDF (5443857 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/130/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Korczyna na 2012 r.
Uchwała Nr XV/131/12uchwala_XV-131-12.PDF (630086 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/131/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XV/132/12uchwala_XV-132-12.PDF (680566 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/132/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XV/133/12uchwala_XV-133-12.PDF (2490222 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/133/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XV/134/12uchwala_XV_134-12.PDF (517082 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/134/12 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Korczyna do Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016.
Uchwała Nr XV/135/12uchwala_XV-135-12.PDF (649901 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/135/12 z dnia 27 marca 2012r. o uchyleniu uchwały Nr XI/79/08 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 – 3800 MHz w obszarze przetargowym 09.3.
Uchwała Nr XV/136/12uchwala_XV-136-12.PDF (480031 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/136/12 z dnia 27 marca 2012r. o uchyleniu uchwały Nr XXV/197/09 Rady Gminy Korczyna z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
Uchwała Nr XV/137/12uchwala_XV-137-12.PDF (466434 B)2012-04-13
OpisUchwała Nr XV/137/12 z dnia 27 marca 2012r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – budowa chodnika w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XVI/140/12uchwala_XVI-140-12.PDF (243230 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/140/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa placu zabaw w Korczynie”.
Uchwała Nr XVI/141/12uchwala_XVI-141-12.PDF (256595 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/141/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) na realizację inwestycji pn. „Poprawa integracji społecznej poprzez remont i wyposażenie domu ludowego w Krasnej”.
Uchwała Nr XVI/142/12uchwala_XVI-142-12.PDF (260479 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/142/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) na realizację inwestycji pn. „Poprawa wykorzystania potencjału obszarów wiejskich poprzez remont świetlicy wiejskiej w Iskrzyni”.
Uchwała Nr XVI/143/12uchwala_XVI-143-12.PDF (3417898 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/143/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XVI/144/12uchwala_XVI-144-12.PDF (2768980 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/144/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XVI/145/12uchwala_XVI-145-12.PDF (175939 B)2012-04-30
OpisUchwała Nr XVI/145/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki o nr ewid. 500 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XVI/146/12uchwala_XVI-146-2012.PDF (136678 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVI/146/12 z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Korczyna.
Uchwała Nr XVII/147/12uchwala_XVII-147-12.PDF (173189 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/147/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/148/12uchwala_XVII-148-12.PDF (138644 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/148/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2011 rok.
Uchwała Nr XVII/150/12uchwala_XVII-150-12.PDF (160262 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/150/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XVII/151/12uchwala_XVII-151-12.PDF (344281 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/151/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XVII/152/12uchwala_XVII-152-12.PDF (342999 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/152/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „KORCZYNA 6”.
Uchwała Nr XVII/153/12uchwala_XVII-153-12.PDF (245669 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/153/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Sporządzenie V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczyna 6”.
Uchwała Nr XVII/154/12uchwala_XVII-154-12.PDF (235622 B)2012-05-28
OpisUchwała Nr XVII/154/12 z dnia 17 maja 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Czarnorzeki, Iskrzynia, Kombornia, Krasna, Węglówka, Wola Komborska”.
Uchwała Nr XVIII/157/12uchwala_XVIII-157-12.PDF (291881 B)2012-08-06
OpisUchwała Nr XVIII/157/12 z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XVIII/158/12uchwala_XVIII-158-12.PDF (124242 B)2012-08-06
OpisUchwała Nr XVIII/158/12 z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2012 roku dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XVIII/159/12uchwala_XVIII-159-12.PDF (1250740 B)2012-08-06
OpisUchwała Nr XVIII/159/12 z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Korczyna w latach 2012 - 2017.
Uchwała Nr XVIII/160/12uchwala_XVIII-160-12.PDF (261919 B)2012-08-06
OpisUchwała Nr XVIII/160/12 z dnia 27 lipca 2012r. w sprawie realizacji projektu pod nazwą: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Korczyna".
Uchwała Nr XVIII/161/12uchwala_XVIII-161-12.PDF (273455 B)2012-08-06
OpisUchwała Nr XVIII/161/12 z dnia 27 lipca 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego - Gminny Zakład Komunalny w Korczynie.
Uchwała Nr XIX/162/12uchwala_XIX-162-12.PDF (771058 B)2012-10-08
OpisUchwała Nr XIX/162/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Iskrzynia 3" - ETAP I.
Uchwała Nr XIX/163/12uchwala_XIX-163-12.PDF (502527 B)2012-10-08
OpisUchwała Nr XIX/163/12 z dnia 13 września 2012r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XIX/164/12uchwala_XIX-164-12.PDF (715398 B)2012-10-08
OpisUchwała Nr XIX/164/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XIX/165/12uchwala_XIX-165-12.pdf (5445709 B)2012-10-08
OpisUchwała Nr XIX/165/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XIX/166/12uchwala_XIX-166-12.PDF (159589 B)2012-10-08
OpisUchwała Nr XIX/166/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Uchwała Nr XIX/167/12uchwala_XIX-167-12.pdf (5461206 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/167/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie zatwierdzenia "Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Korczyna".
Uchwała Nr XIX/170/12uchwala_XIX-170-12.PDF (179037 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/170/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: "Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni".
Uchwała Nr XIX/171/12uchwala_XIX-171-12.PDF (233090 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/171/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego "in blanco".
Uchwała Nr XIX/172/12uchwala_XIX-172-12.PDF (208991 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/172/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr XIX/173/12uchwala_XIX-173-12.PDF (271650 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/173/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie zawarcia umowy i jej zabezpieczenia.
Uchwała Nr XIX/174/12uchwala_XIX-174-12.PDF (155150 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/174/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 148/5 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XIX/175/12uchwala_XIX-175-12.PDF (129364 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/175/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 149/1 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XIX/176/12uchwala_XIX-176-12.PDF (125483 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/176/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 645 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XIX/177/12uchwala_XIX-177-12.PDF (128003 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/177/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 543/6 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XIX/178/12uchwala_XIX-178-12.PDF (142704 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/178/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 311/4 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XIX/179/12uchwala_XIX-179-12.PDF (132234 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/179/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 501/2 położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XIX/180/12uchwala_XIX-180-12.PDF (209485 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/180/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki o nr ewid. 778/5 położonej w miejscowości Wola Komborska.
Uchwała Nr XIX/181/12uchwala_XIX-181-12.PDF (259406 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/181/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.
Uchwała Nr XIX/182/12uchwala_XIX-182-12.PDF (205717 B)2012-10-09
OpisUchwała Nr XIX/182/12 z dnia 13 września 2012r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę sieci wodociągowej w Korczynie.
Uchwała Nr XX/184/12uchwala_XX-184-12.PDF (182707 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/184/12 z dnia 5 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni - etap V.
Uchwała Nr XX/185/12uchwala_XX-185-12.PDF (345298 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/185/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
Uchwała Nr XX/186/12uchwala_XX-186-12.pdf (6339180 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/186/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych.
Uchwała Nr XX/187/12uchwala_XX-187-12.PDF (449957 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/187/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie podziału gminy Korczyna na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Uchwała Nr XX/188/12uchwala_XX-188-12.PDF (1919944 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/188/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XX/190/12uchwala_XX-190-12.PDF (475430 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/190/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XX/191/12uchwala_XX-191-12.PDF (492430 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/191/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ewid. 500/2 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XX/192/12uchwala_XX-192-12.PDF (395914 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/192/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 128/5 położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XX/193/12uchwala_XX-193-12.PDF (403816 B)2012-11-13
OpisUchwała Nr XX/193/12 z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 149/1 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XXI/194/122012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/194/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Czarnorzeki 2".
Uchwała Nr XXI/195/122012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/195/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krasna 1".
Uchwała Nr XXI/198/12uchwala_XXI-198-12.PDF (571689 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/198/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr XXI/199/12uchwala_XXI-199-12.PDF (602255 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/199/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
Uchwała Nr XXI/200/12uchwala_XXI-200-12.PDF (3462655 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/200/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXI/201/12uchwala_XXI-201-12.PDF (3575185 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/201/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.
Uchwała Nr XXI/202/12uchwala_XXI-202-12.PDF (5985790 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/202/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok.
Uchwała Nr XXI/205/12uchwala_XXI-205-12.PDF (522669 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/205/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr XXI/206/12uchwala_XXI-206-12.PDF (442578 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/206/12 z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Budowa budynku zaplecza sportowego w Iskrzyni”.
Uchwała Nr XXI/207/12uchwala_XXI-207-12.PDF (166746 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/207/12 z dnia 11 grudnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXI/208/12uchwala_XXI-208-12.PDF (178318 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/208/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXI/209/12uchwala_XXI-209-12.PDF (171493 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/209/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Niebylec.
Uchwała Nr XXI/210/12uchwala_XXI-210-12.PDF (364645 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/210/12 z dnia 11 grudnia 2012r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
Uchwała Nr XXI/211/12uchwala_XXI-211-12.PDF (501764 B)2012-12-21
OpisUchwała Nr XXI/211/12 z dnia 11 grudnia 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego pod tytułem „Indywidualizacja drogą ku rozwojowi” w ramach Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «