Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2005 roku
Uchwała Nr XXIII/164/05uchwala_XXIII-164-05.doc (320000 B)2005-02-25
OpisUchwała Nr XXIII/164/05 z 11 lutego 2005r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXIII/166/05uchwala_XXIII-166-05.doc (778752 B)2005-02-25
OpisUchwała Nr XXIII/166/05 z 11 lutego 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XXIII/167/05uchwala_XXIII-167-05.doc (40448 B)2005-02-25
OpisUchwała Nr XXIII/167/05 z 11 lutego 2005r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Krośnieńskim dotyczącego założenia i prowadzenia przez Gminę Korczyna technikum informatycznego.
Uchwała Nr XXIII/168/05uchwala_XXIII-168-05.doc (65024 B)2005-02-25
OpisUchwała Nr XXIII/168/05 z 11 lutego 2005r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr XXIII/169/05uchwala_XXIII-169-05.doc (902656 B)2005-02-25
OpisUchwała Nr XXIII/169/05 z 11 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Korczyna 4".
Uchwała Nr XXIV/172/05Uchw_Zalozenie_Technikum.doc (224768 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/172/05 z 28 lutego 2005r. w sprawie założenia Technikum w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/173/05uchwala_XXIV-173-05.doc (27648 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/173/05 z 28 lutego 2005r. w sprawie włączenia Technikum Informatycznego w Korczynie do Zespołu Szkół w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/174/05uchwala_XXIV-174-05.doc (47104 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/174/05 z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Uchwała Nr XXIV/176/05uchwala_XXIV-176-05.doc (26624 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/176/05 z 28 lutego 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Uchwała Nr XXIV/177/05uchwala_XXIV-177-05.doc (27648 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/177/05 z 28 lutego 2005r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli realizujących obowiązki na stanowiskach o różnym tygodniowym wymiarze godzin.
Uchwała Nr XXIV/178/05uchwala_XXIV-178-05.doc (27648 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXIV/178/05 z 28 lutego 2005r. w sprawie wykonania zadania, polegającego na budowie chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Iskrzynia i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXV/182/05uchwala_XXV-182-05.doc (29696 B)2005-04-11
OpisUchwała Nr XXV/182/05 z 15 marca 2005r. w sprawie opłaty administracyjnej.
Uchwała Nr XXVI/183/05uchwala_XXVI-183-05.doc (22528 B)2005-04-29
OpisUchwała Nr XXVI/183/05 z 15 kwietnia 2005r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2004 rok.
Uchwała Nr XXVI/184/05uchwala_XXVI-184-05.doc (4776448 B)2005-04-29
OpisUchwała Nr XXVI/184/05 z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska na lata 2004 - 2015 dla Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXVI/185/05uchwala_XXVI-185-05.doc (154112 B)2005-05-04
OpisUchwała Nr XXVI/185/05 z 15 kwietnia 2005r w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Wsi Czarnorzeki”.
Uchwała Nr XXVI/186/05uchwala_XXVI-186-05.doc (32768 B)2005-05-04
OpisUchwała Nr XXVI/186/05 z 15 kwietnia 2005r w sprawie limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXVI/189/05uchwala_XXVI-189-05.doc (190464 B)2005-05-04
OpisUchwała Nr XXVI/189/05 z 15 kwietnia 2005r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XXVI/190/05uchwala_XXVI-190-05.doc (99840 B)2005-05-04
OpisUchwała Nr XXVI/190/05 z 15 kwietnia 2005r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr XXVI/192/05uchwala_XXVI-192-05.doc (37376 B)2005-05-04
OpisUchwała Nr XXVI/192/05 z 15 kwietnia 2005r w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim, dotyczącego wykonania nawierzchni na niektórych drogach powiatowych w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXVII/197/05uchwala_XXVII-197-05.doc (28160 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/197/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Korczynie.
Uchwała Nr XXVII/198/05uchwala_XXVII-198-05.doc (34304 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/198/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXVII/199/05uchwala_XXVII-199-05.doc (22016 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/199/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie złożenia przez Gminę Korczyna wniosku o współfinansowanie projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr XXVII/200/05uchwala_XXVII-200-05.doc (172544 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/200/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
Uchwała Nr XXVII/201/05uchwala_XXVII-201-05.doc (24576 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/201/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XXVII/202/05 uchwala_XXVII-202-05.doc (28672 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVII/202/05 z 23 czerwca 2005r w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/204/05 uchwala_XXVIII-204-05.doc (29696 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVIII/204/05 z 21 lipca 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXVIII/205/05uchwala_XXVIII-205-05.doc (29184 B)2005-08-09
OpisUchwała Nr XXVIII/205/05 z 21 lipca 2005r zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad ich usytuowania na terenie gminy.
Uchwała Nr XXIX/207/05uchwala_XXIX-207-05.doc (69632 B)2005-10-11
OpisUchwała Nr XXIX/207/05 z 07 września 2005r w sprawie karty współpracy gminy Korczyna
z organizacjami pozarządowymi w latach 2006-2008.
Uchwała Nr XXX/210/05uchwala_XXX-210-05.doc (28160 B)2005-10-11
OpisUchwała Nr XXX/210/05 z 30 września 2005r w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadania p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Korczyna, Sekcja Olszyny – Zagórze”.
Uchwała Nr XXX/211/05uchwala_XXX-211-05.doc (29184 B)2005-10-11
OpisUchwała Nr XXX/211/05 z 30 września 2005r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla
"in blanco".
Uchwała Nr XXX/212/05 uchwala_XXX-212-05.doc (354304 B)2005-10-11
OpisUchwała Nr XXX/212/05 z 30 września 2005r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr XXXI/213/05uchwala_XXXI-213-05.doc (34304 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/213/05 z 25 października 2005r w sprawie wyrażenia opinii do propozycji włączenia sztolni w Czarnorzekach i w Węglówce do obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Uchwała Nr XXXI/214/05uchwala_XXXI-214-05.doc (51712 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/214/05 z 25 października 2005r w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXXI/215/05 uchwala_XXXI-215-05.doc (24064 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/215/05 z 25 października 2005r o zmianie uchwały w sprawie karty współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi w latach 2006 - 2008.
Uchwała Nr XXXI/216/05 uchwala_XXXI-216-05.doc (25600 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/216/05 z 25 października 2005r w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXXI/217/05 uchwala_XXXI-217-05.doc (327168 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/217/05 z 25 października 2005r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w Korczynie.
Uchwała Nr XXXI/218/05 uchwala_XXXI-218-05.doc (228352 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/218/05 z 25 października 2005r w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych w Iskrzyni.
Uchwała Nr XXXI/219/05 uchwala_XXXI-219-05.doc (28672 B)2005-11-24
OpisUchwała Nr XXXI/219/05 z 25 października 2005r w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla "in blanco"
Uchwała Nr XXXII/220/05uchwala_XXXII-220-05.doc (31744 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/220/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2006r.
Uchwała Nr XXXII/221/05uchwala_XXXII-221-05.doc (110080 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/221/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXII/223/05uchwala_XXXII-223-05.doc (28672 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/223/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu w Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. w Zamościu na finansowanie zadania p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie, sekcja Olszyny - Zagórze"
Uchwała Nr XXXII/224/05uchwala_XXXII-224-05.doc (28160 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/224/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy o zamówieniach publicznych na pokrycie deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXXII/225/05uchwala_XXXII-225-05.doc (55808 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/225/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr XXXII/226/05uchwala_XXXII-226-05.doc (69120 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/226/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr XXXII/227/05uchwala_XXXII-227-05.doc (28160 B)2005-12-16
OpisUchwała Nr XXXII/227/05 z 01 grudnia 2005r w sprawie uchylenia uchwał.
Uchwała Nr XXXIII/229/05uchwala_XXXIII-229-05.doc (138240 B)2006-02-22
OpisUchwała Nr XXXIII/229/05 z 28 grudnia 2005r w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «