Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2013 roku
Uchwała Nr XXII/213/13uchwala_XXII-213-13.PDF (1419894 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/213/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie podziału gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XXII/214/13uchwala_XXII-214-13.PDF (808749 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/214/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie przystąpienia Gminy Korczyna do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Korczyna” w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXII/215/13uchwala_XXII-215-13.PDF (594982 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/215/13 z dnia 25 stycznia 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przez radnych Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXII/216/13uchwala_XXII-216-13.pdf (1569815 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/216/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXII/219/13uchwala_XXII-219-13.PDF (564185 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/219/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V.
Uchwała Nr XXII/220/13uchwala_XXII-220-13.PDF (983925 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/220/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia IV zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXII/221/13uchwala_XXII-221-13.PDF (1924220 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/221/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 5".
Uchwała Nr XXII/222/13uchwala_XXII-222-13.PDF (453835 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/222/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki o nr ewid. 1551/7
położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXII/223/13uchwala_XXII-223-13.PDF (1454421 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/223/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dyrektorów placówek oświatowych oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach.
Uchwała Nr XXII/224/13uchwala_XXII-224-13.PDF (1784801 B)2013-02-14
OpisUchwała Nr XXII/224/13 z dnia 25 stycznia 2013r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XXIII/225/13uchwala_XXIII-225-13.pdf (1875920 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/225/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Iskrzynia 3 - etap II".
Uchwała Nr XXIII/226/13uchwala_XXIII-226-13.PDF (3318102 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/226/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 5".
Uchwała Nr XXIII/229/13uchwala_XXIII-229-13.PDF (646264 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/229/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V.
Uchwała Nr XXIII/230/13uchwala_XXIII-230-13.PDF (469370 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/230/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie rocznej dopłaty dla odbiorców usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
Uchwała Nr XXIII/231/13uchwala_XXIII-231-13.PDF (4741156 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/231/13 z dnia 15 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr XXIII/232/13uchwala_XXIII-232-13.PDF (310972 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/232/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie braku zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXIII/233/13uchwala_XXIII-233-13.PDF (2165547 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/233/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Korczyna na 2013 rok.
Uchwała Nr XXIII/234/13uchwala_XXIII-234-13.PDF (3467596 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/234/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/235/13uchwala_XXIII-235-13.PDF (287838 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/235/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 142 położonej w miejscowości Wola Komborska.
Uchwała Nr XXIII/236/13uchwala_XXIII-236-13.PDF (286172 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/236/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1050/2 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIII/237/13uchwala_XXIII-237-13.PDF (286542 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/237/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1050/6 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIII/238/13uchwala_XXIII-238-13.PDF (285592 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/238/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1050/8 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIII/239/13uchwala_XXIII-239-13.PDF (281622 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/239/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1102/5 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/240/13uchwala_XXIII-240-13.PDF (278374 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/240/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1165/1 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/241/13uchwala_XXIII-241-13.PDF (283138 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/241/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1165/2 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/242/13uchwala_XXIII-242-13.PDF (280637 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/242/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 429/1 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XXIII/243/13uchwala_XXIII-243-13.PDF (286154 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/243/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 2515/1 położonej w miejscowości Odrzykoń.
Uchwała Nr XXIII/244/13uchwala_XXIII-244-13.PDF (2312965 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/244/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”.
Uchwała Nr XXIII/245/132013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/245/13 z dnia 15 marca 2013r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Korczyna”.
Uchwała Nr XXIII/246/13uchwala_XXIII-246-13.PDF (346058 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/246/13 z dnia 15 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXIII/247/13uchwala_XXIII-247-13.PDF (581345 B)2013-03-28
OpisUchwała Nr XXIII/247/13 z dnia 15 marca 2013r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXIV/250/13uchwala_XXIV-250-13.PDF (345950 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/250/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenia zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXIV/251/13uchwala_XXIV-251-13.PDF (186781 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/251/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XXIV/252/13uchwala_XXIV-252-13.PDF (235173 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/252/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXIV/253/13uchwala_XXIV-253-13.PDF (159569 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/253/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXIV/254/13uchwala_XXIV-254-13.PDF (199821 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/254/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 222 położonej w miejscowości Iskrzynia.
Uchwała Nr XXIV/255/13uchwala_XXIV-255-13.PDF (199548 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/255/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 311/6 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIV/256/13uchwala_XXIV-256-13.PDF (199457 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/256/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 37/2 położonej w miejscowości Kombornia.
Uchwała Nr XXIV/257/13uchwala_XXIV-257-13.PDF (201330 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/257/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 223/5 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIV/258/13uchwala_XXIV-258-13.PDF (200472 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/258/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 500/1 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIV/259/13uchwala_XXIV-259-13.PDF (200244 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/259/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 128/5 położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XXIV/260/13uchwala_XXIV-260-13.PDF (200040 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/260/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 128/4 położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XXIV/261/13uchwala_XXIV-261-13.PDF (260618 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/261/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki o nr ewid. 321 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIV/262/13uchwala_XXIV-262-13.PDF (262830 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/262/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki o nr ewid. 323 położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXIV/263/13uchwala_XXIV-263-13.PDF (258844 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/263/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę działki o nr ewid. 511 położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XXIV/264/13uchwala_XXIV-264-13.PDF (180607 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/264/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. o zmianie uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów w Gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXIV/265/13uchwala_XXIV-265-13.PDF (3593135 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/265/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/266/13uchwala_XXIV-266-13.PDF (3237902 B)2013-05-07
OpisUchwała Nr XXIV/266/13 z dnia 22 kwietnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXV/267/13uchwala_XXV-267-13.PDF (206343 B)2013-06-19
OpisUchwała Nr XXV/267/13 z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.
Uchwała Nr XXV/268/13uchwala_XXV-268-13.PDF (150210 B)2013-06-19
OpisUchwała Nr XXV/268/13 z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2012 rok.
Uchwała Nr XXV/271/13uchwala_XXV-271-13.PDF (7116632 B)2013-06-19
OpisUchwała Nr XXV/271/13 z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia zmian "Planu Odnowy Miejscowości Korczyna na lata 2010 - 2017".
Uchwała Nr XXV/272/13uchwala_XXV-272-13.PDF (176726 B)2013-06-19
OpisUchwała Nr XXV/272/13 z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie współdziałania Gminy Korczyna z Gminą Krosno w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXVI/273/13uchwala_XXVI-273-13.PDF (277003 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/273/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drodze wojewódzkiej nr 991 Lutcza – Krosno w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XXVI/274/13uchwala_XXVI-274-13.pdf (4986037 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/274/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXVI/277/13uchwala_XXVI-277-13.PDF (299399 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/277/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie przejęcia do realizacji zadania zarządzania drogą powiatową.
Uchwała Nr XXVI/278/13uchwala_XXVI-278-13.PDF (645705 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/278/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych.
Uchwała Nr XXVI/279/13uchwala_XXVI-279-13.PDF (331324 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/279/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 1050/6
położonej w miejscowości Węglówka na rzecz Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce.
Uchwała Nr XXVI/280/13uchwala_XXVI-280-13.PDF (309309 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/280/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny udziału wynoszącego ½ części nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 393/9 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVI/281/13uchwala_XXVI-281-13.PDF (1962304 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/281/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr XXVI/282/13uchwala_XXVI-282-13.PDF (6563439 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/282/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korczyna.
Uchwała Nr XXVI/283/13uchwala_XXVI-283-13.PDF (6650325 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/283/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnorzeki.
Uchwała Nr XXVI/284/13uchwala_XXVI-284-13.PDF (6642888 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/284/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Iskrzynia.
Uchwała Nr XXVI/285/13uchwala_XXVI-285-13.PDF (6672605 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/285/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kombornia.
Uchwała Nr XXVI/286/13uchwala_XXVI-286-13.PDF (6623495 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/286/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna.
Uchwała Nr XXVI/287/13uchwala_XXVI-287-13.PDF (6652566 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/287/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węglówka.
Uchwała Nr XXVI/288/13uchwala_XXVI-288-13.PDF (6715847 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/288/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Komborska.
Uchwała Nr XXVI/289/13uchwala_XXVI-289-13.PDF (300930 B)2013-08-06
OpisUchwała Nr XXVI/289/13 z dnia 29 lipca 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 847/9 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVII/291/13uchwala_XXVII-291-13.PDF (349912 B)2013-09-20
OpisUchwała Nr XXVII/291/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymanku dróg powiatowych.
Uchwała Nr XXVII/292/13uchwala_XXVII-292-13.PDF (291109 B)2013-09-20
OpisUchwała Nr XXVII/292/13 z dnia 6 września 2013r. w sprawie przystąpienia do projektu „eKorczyna - Gmina stawiająca na innowacje" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Uchwała Nr XXVIII/293/13uchwala_XXVIII-293-13.PDF (265202 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/293/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na kolejną dzierżawę działki o nr ewid. 543/26 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/294/13uchwala_XXVIII-294-13.PDF (699302 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/294/13 z dnia 9 października 2013r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/295/13uchwala_XXVIII-295-13.PDF (241689 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/295/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a gminami tworzącymi Miejski Obszar Funkcjonalny Krosno.
Uchwała Nr XXVIII/297/13uchwala_XXVIII-297-13.PDF (322945 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/297/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/11 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/298/13uchwala_XXVIII-298-13.PDF (318422 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/298/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/12 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/299/13uchwala_XXVIII-299-13.PDF (316433 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/299/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/13 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/300/13uchwala_XXVIII-300-13.PDF (320115 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/300/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/14 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/301/13uchwala_XXVIII-301-13.PDF (320580 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/301/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/15 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/302/13uchwala_XXVIII-302-13.PDF (318861 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/302/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/16 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/303/13uchwala_XXVIII-303-13.PDF (318519 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/303/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/17 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/304/13uchwala_XXVIII-304-13.PDF (318488 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/304/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/18 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/305/13uchwala_XXVIII-305-13.PDF (319366 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/305/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/19 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/306/13uchwala_XXVIII-306-13.PDF (320542 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/306/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/20 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/307/13uchwala_XXVIII-307-13.PDF (318880 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/307/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/21 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/308/13uchwala_XXVIII-308-13.PDF (318215 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/308/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/22 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/309/13uchwala_XXVIII-309-13.PDF (320910 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/309/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/23 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXVIII/310/13uchwala_XXVIII-310-13.PDF (318949 B)2013-10-18
OpisUchwała Nr XXVIII/310/13 z dnia 9 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 543/24 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIX/312/13uchwala_XXIX-312-13.PDF (381569 B)2013-11-18
OpisUchwała Nr XXIX/312/13 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz Gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne.
Uchwała Nr XXIX/313/13uchwala_XXIX-313-14.PDF (556205 B)2013-11-18
OpisUchwała Nr XXIX/313/13 z dnia 25 października 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Uchwała Nr XXIX/314/13uchwala_XXIX-314-13.PDF (368258 B)2013-11-18
OpisUchwała Nr XXIX/314/13 z dnia 25 października 2013r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XXX/317/13uchwala_XXX-317-13.pdf (32623 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/317/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w kwocie 825 550,00 zł na wyprzedzające finansowanie.
Uchwała Nr XXX/318/13uchwala_XXX-318-13.pdf (21882 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/318/13 z dnia 26 listopada 2013r. o uchyleniu uchwały Nr XXVI/289/13 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 847/9 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXX/319/13uchwala_XXX-319-13.pdf (27554 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/319/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do projektu pn. „Na styku kultur Pogórza Karpackiego” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.
Uchwała Nr XXX/320/13uchwala_XXX-320-13.pdf (27852 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/320/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Krosno
Uchwała Nr XXX/321/13uchwala_XXX-321-13.pdf (38592 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/321/13 z dnia 26 listopada 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Sporządzenie V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczyna 6”.
Uchwała Nr XXX/322/13uchwala_XXX-322-13.pdf (222144 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/322/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.
Uchwała Nr XXX/323/13uchwala_XXX-323-13.pdf (36360 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/323/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXX/324/13uchwala_XXX-324-13.pdf (79657 B)2013-12-12
OpisUchwała Nr XXIX/324/13 z dnia 26 listopada 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Uchwała Nr XXXI/326/13uchwala_XXXI-326-13.pdf (251878 B)2014-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/326/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 307/1 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXXI/327/13uchwala_XXXI-327-13.pdf (1588608 B)2014-01-08
OpisUchwała Nr XXXI/327/13 z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «