Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2014 roku
Uchwała Nr XXXII/329/14uchwala_XXXII-329-14.pdf (231372 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/329/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXII/332/14uchwala_XXXII-332-14.pdf (2168047 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/332/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/333/14uchwala_XXXII-333-14.pdf (2164736 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/333/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2014 - 2016.
Uchwała Nr XXXII/334/14uchwala_XXXII-334-14.pdf (356460 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/334/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXII/335/14uchwala_XXXII-335-14.pdf (990126 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/335/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Uchwała Nr XXXII/336/14uchwala_XXXII-336-14.pdf (2591443 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/336/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Korczyna na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXII/337/14uchwala_XXXII-337-14.pdf (268690 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/337/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie Wójtowi Gminy Korczyna odznaczenia I stopnia - Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
Uchwała Nr XXXII/338/14uchwala_XXXII-338-14.pdf (254745 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/338/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki o nr ewid. 222/1 położonej w miejscowości Iskrzynia
Uchwała Nr XXXII/339/14uchwala_XXXII-339-14.pdf (269243 B)2014-02-17
OpisUchwała Nr XXXII/339/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części działki o nr ewid. 393/9 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXXIII/340/14uchwala_XXXIII-340-14.pdf (6102720 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/340/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIII/343/14uchwala_XXXIII-343-14.pdf (218698 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/343/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXIII/344/14uchwala_XXXIII-344-14.pdf (262221 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/344/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem” w m. Węglówka.
Uchwała Nr XXXIII/345/14uchwala_XXXIII-345-14.pdf (314771 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/345/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXXIII/346/14uchwala_XXXIII-346-14.pdf (313740 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/346/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXXIII/347/14uchwala_XXXIII-347-14.pdf (665365 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/347/14 z dnia 04 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXIII/348/14uchwala_XXXIII-348-14.pdf (675478 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/348/14 z dnia 04 marca 2014 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXXIII/349/14uchwala_XXXIII-349-14.pdf (1774530 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/349/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub na czas nieokreślony.
Uchwała Nr XXXIII/350/14uchwala_XXXIII-350-14.pdf (199113 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/350/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 543/26 położonej
w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXXIII/351/14uchwala_XXXIII-351-14.pdf (185052 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/351/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXXIII/352/14uchwala_XXXIII-352-14.pdf (820212 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/352/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zmian w uchwale dotyczącej gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok.
Uchwała Nr XXXIII/353/14uchwala_XXXIII-353-14.pdf (233706 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/353/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi - za ofiarną działalność publiczną.
Uchwała Nr XXXIII/354/14uchwala_XXXIII-354-14.pdf (241854 B)2014-03-18
OpisUchwała Nr XXXIII/354/14 z dnia 04 marca 2014 r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczeń: Srebrny Krzyż Zasługi - za ofiarną działalność publiczną.
Uchwała Nr XXXIV/357/14uchwala_XXXIV-357-14.pdf (671415 B)2014-04-16
OpisUchwała Nr XXXIV/357/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXXIV/358/14uchwala_XXXIV-358-14.pdf (234383 B)2014-04-16
OpisUchwała Nr XXXIV/358/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi - za ofiarną działalność publiczną.
Uchwała Nr XXXIV/359/14uchwala_XXXIV-359-14.pdf (235859 B)2014-04-16
OpisUchwała Nr XXXIV/359/14 z dnia 26 marca 2014r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XXXV/360/14uchwala_XXXV-360-14.pdf (169998 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/360/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXV/361/14uchwala_XXXV-361-14.pdf (204533 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/361/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2013 rok.
Uchwała Nr XXXV/363/14uchwala_XXXV-363-14.pdf (227893 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/363/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XXXV/364/14uchwala_XXXV-364-14.pdf (337867 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/364/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXXV/365/14uchwala_XXXV-365-14.pdf (287243 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/365/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Sporządzenie V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczyna 6”.
Uchwała Nr XXXV/366/14uchwala_XXXV-366-14.pdf (255507 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/366/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 – 2022 dla gminy Korczyna”.
Uchwała Nr XXXV/367/14uchwala_XXXV-367-14.pdf (245431 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/367/14 z dnia 30 maja 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o wspólnym przedsięwzięciu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności.
Uchwała Nr XXXV/368/14uchwala_XXXV-368-14.pdf (346071 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/368/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXV/369/14uchwala_XXXV-369-14.pdf (203081 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/369/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 249/1 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XXXV/370/14uchwala_XXXV-370-14.pdf (201593 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/370/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 259 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XXXV/371/14uchwala_XXXV-371-14.pdf (229266 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/371/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zgłoszenia do Wojewody Podkarpackiego inicjatywy wystąpienia z wnioskiem o nadanie odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi – za ofiarną działalność publiczną.
Uchwała Nr XXXV/372/14uchwala_XXXV-372-14.pdf (4466557 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/372/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXXV/373/14uchwala_XXXV-373-14.pdf (3142592 B)2014-06-12
OpisUchwała Nr XXXV/373/14 z dnia 30 maja 2014r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXXVI/377/14uchwala_XXXVI-377-14.pdf (212839 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/377/14 z dnia 18 lipca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa mostu w ciągu drogi gminnej Węglówka za Kościołem” w m. Węglówka.
Uchwała Nr XXXVI/378/14uchwala_XXXVI-378-14.pdf (299735 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/378/14 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na „Budowę kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla miejscowości Czarnorzeki”.
Uchwała Nr XXXVI/379/14uchwala_XXXVI-379-14.pdf (447905 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/379/14 z dnia 18 lipca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korczyna na lata 2012 – 2017
Uchwała Nr XXXVI/381/14uchwala_XXXVI-381-14.pdf (314733 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/381/14 z dnia 18 lipca 2014r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie i nadania jej statutu.
Uchwała Nr XXXVI/382/14uchwala_XXXVI-382-14.pdf (644241 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/382/14 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Korczyna.
Uchwała Nr XXXVI/383/14uchwala_XXXVI-383-14.pdf (1775673 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/383/14 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXVI/384/14uchwala_XXXVI-384-14.pdf (1088448 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/384/14 z dnia 18 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr XXXVI/385/14uchwala_XXXVI-385-14.pdf (1029139 B)2014-07-25
OpisUchwała Nr XXXVI/385/14 z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Uchwała Nr XXXVII/386/14uchwala_XXXVII-386-14.pdf (427184 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/386/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium Uwarunkowań I Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna.
/załączniki do wglądu w Urzędzie Gminy Korczyna - pok. nr 15/
Uchwała Nr XXXVII/387/14uchwala_XXXVII-387-14.pdf (4003548 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/387/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap I.
Uchwała Nr XXXVII/389/14uchwala_XXXVII-389-14.pdf (286034 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/389/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr XXXVII/390/14uchwala_XXXVII-390-14.pdf (284293 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/390/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Korczynie do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez budowę dźwigu osobowego”.
Uchwała Nr XXXVII/391/14uchwala_XXXVII-391-14.pdf (206522 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/391/14 z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Opracowanie Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 – 2022 dla gminy Korczyna”.
Uchwała Nr XXXVII/392/14uchwala_XXXVII-392-14.pdf (278973 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/392/14 z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVII/393/14uchwala_XXXVII-393-14.pdf (695223 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/393/14 z dnia 22 września 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr XXXVII/394/14uchwala_XXXVII-394-14.pdf (296740 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/394/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału wynoszącego 1/2 części działki o nr ewid. 393/9 położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXXVII/395/14uchwala_XXXVII-395-14.pdf (236068 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/395/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę działki o nr ewid. 645/2
położonej w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXXVII/396/14uchwala_XXXVII-396-14.pdf (486754 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/396/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr XXXVII/397/14uchwala_XXXVII-397-14.pdf (481593 B)2014-09-30
OpisUchwała Nr XXXVII/397/14 z dnia 22 września 2014 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr XXXVIII/400/14uchwala_XXXVIII-400-14.pdf (269900 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/400/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr XXXVIII/401/14uchwala_XXXVIII-401-14.pdf (242705 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/401/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji odpłatnego nabycia ½ części działki.
Uchwała Nr XXXVIII/402/14uchwala_XXXVIII-402-14.pdf (257390 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/402/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa oświetlenia na ulicy Leszczyńskiej w Korczynie”.
Uchwała Nr XXXVIII/403/14uchwala_XXXVIII-403-14.pdf (312489 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/403/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXXVIII/404/14uchwala_XXXVIII-404-14.pdf (286725 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/404/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXVIII/405/14uchwala_XXXVIII-405-14.pdf (243100 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/405/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Kanalizacja sanitarna w Gminie Korczyna”.
Uchwała Nr XXXVIII/406/14uchwala_XXXVIII-406-14.pdf (3733714 B)2014-11-24
OpisUchwała Nr XXXVIII/406/14 z dnia 06 listopada 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap I.
Uchwała Nr I/1/14uchwala_I-1-14.pdf (171828 B)2014-12-08
OpisUchwała Nr I/1/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/2/14uchwala_I-2-14.pdf (165622 B)2014-12-08
OpisUchwała Nr I/2/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/3/14uchwala_I-3-14.pdf (251811 B)2014-12-08
OpisUchwała Nr I/3/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/4/14uchwala_I-4-14.pdf (407237 B)2014-12-08
OpisUchwała Nr I/4/14 z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr II/6/14uchwala_II-6-14.pdf (187608 B)2015-01-22
OpisUchwała Nr II/6/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
Uchwała Nr II/7/14uchwala_II-7-14.pdf (1605808 B)2015-01-22
OpisUchwała Nr II/7/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2015.
Uchwała Nr II/8/14uchwala_II-8-14.pdf (250726 B)2015-01-22
OpisUchwała Nr II/8/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «