Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2015 roku
Uchwała Nr III/12/15uchwala_III-12-15.pdf (231381 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/12/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr III/13/15uchwala_III-13-15.pdf (316678 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/13/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr III/14/15uchwala_III-14-15.pdf (6597447 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/14/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr III/15/15uchwala_III-15-15.pdf (1817286 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/15/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Korczyna i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Uchwała Nr III/16/15uchwala_III-16-15.pdf (1436515 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/16/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Uchwała Nr III/17/15uchwala_III-17-15.pdf (271551 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/17/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze.
Uchwała Nr III/18/15uchwala_III-18-15.pdf (737229 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/18/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna.
Uchwała Nr III/19/15uchwala_III-19-15.pdf (2475315 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/19/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Korczyna na 2015 rok.
Uchwała Nr III/20/15------------------ ( B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/20/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Korczyna na lata 2015 - 2018 - kliknij tu aby pobrać
Uchwała Nr III/21/15uchwala_III-21-15.pdf (1885612 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/21/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok.
Uchwała Nr III/22/15uchwala_III-22-15.pdf (366457 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/22/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie określenia kryteriów, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczyna.
Uchwała Nr III/23/15uchwala_III-23-15.pdf (213905 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/23/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Informatycznego w Korczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Korczynie.
Uchwała Nr III/24/15uchwala_III-24-15.pdf (214637 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/24/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Korczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Korczynie.
Uchwała Nr III/25/15uchwala_III-25-15.pdf (1683846 B)2015-03-04
OpisUchwała Nr III/25/15 z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IV/27/15uchwala_IV-27-15.pdf (213479 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/27/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr IV/28/15uchwala_IV-28-15.pdf (300836 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/28/15 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Uchwała Nr IV/29/15uchwala_IV-29-15.pdf (621682 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/29/15 z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IV/30/15uchwala_IV-30-15.pdf (792244 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/30/15 z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr IV/31/15uchwala_IV-31-15.pdf (913727 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/31/15 z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr IV/32/15uchwala_IV-32-15.pdf (687616 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/32/15 z dnia 20 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr IV/33/15uchwala_IV-33-15.pdf (262759 B)2015-04-01
OpisUchwała Nr IV/33/15 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wycofania skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.
Uchwała Nr V/34/15uchwala_V-34-15.pdf (414675 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/34/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr V/37/15uchwala_V-37-15.pdf (269822 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/37/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz” w m. Krasna.
Uchwała Nr V/38/15uchwala_V-38-15.pdf (231543 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/38/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr V/39/15uchwala_V-39-15.pdf (3670292 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/39/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr V/40/152015-05-26
OpisUchwała Nr V/40/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia „Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Korczyna”.
Uchwała Nr V/41/15uchwala_V-41-15.pdf (216088 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/41/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Technikum Informatycznego w Korczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Korczynie.
Uchwała Nr V/42/15uchwala_V-42-15.pdf (214856 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/42/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Korczynie wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Korczynie.
Uchwała Nr V/43/15uchwala_V-43-15.pdf (237088 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/43/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości oznaczonej, jako działka o nr ewid. 438/11, położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr V/44/15uchwala_V-44-15.pdf (232069 B)2015-05-26
OpisUchwała Nr V/44/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonych, jako działki o nr ewid. 322 i 320, położonych w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr VI/45/15uchwala_VI-45-15.pdf (171068 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/45/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Uchwała Nr VI/46/15uchwala_VI-46-15.pdf (201684 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/46/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczyna absolutorium za 2014 rok.
Uchwała Nr VI/49/15uchwala_VI-49-15.pdf (309851 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/49/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr VI/50/15Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Korczyna na lata 2015-2022.pdf (4014901 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/50/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska na lata 2015 – 2022 dla Gminy Korczyna”.
Uchwała Nr VI/51/15uchwala_VI-51-15.pdf (916530 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/51/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia V zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Korczyna.
(zał. nr 1a, 1b, 2a, 2b są do wglądu w Urzędzie Gminy)
Uchwała Nr VI/52/15uchwala_VI-52-15.pdf (3498692 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/52/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna "Korczyna 6" - Etap I.
Uchwała Nr VI/53/15uchwala_VI-53-15.pdf (226411 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/53/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości oznaczonej jako działka o nr ewid. 814/6, położonej w miejscowości Iskrzynia.
Uchwała Nr VI/54/15uchwala_VI-54-15.pdf (4764553 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/54/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr VI/55/15uchwala_VI-55-15.pdf (3242031 B)2015-07-03
OpisUchwała Nr VI/55/15 z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr VII/56/15uchwala_VII-56-15.pdf (209145 B)2015-07-17
OpisUchwała Nr VII/56/15 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr VII/58/15uchwala_VII-58-15.pdf (703561 B)2015-07-17
OpisUchwała Nr VII/58/15 z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie podziału gminy Korczyna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Uchwała Nr VII/59/15uchwala_VII-59-15.pdf (449412 B)2015-07-17
OpisUchwała Nr VII/59/15 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr VII/60/15uchwala_VII-60-15.pdf (189022 B)2015-07-17
OpisUchwała Nr VII/60/15 z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę części działki o nr ewid. 149/1 położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr VIII/62/15uchwala_VIII-62-15.pdf (542644 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/62/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIa.
Uchwała Nr VIII/63/15uchwala_VIII-63-15.pdf (1283291 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/63/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap IIb.
Uchwała Nr VIII/64/15uchwala_VIII-64-15.pdf (1095262 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/64/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna „Korczyna 6” – Etap III.
Uchwała Nr VIII/67/15uchwala_VIII-67-15.pdf (22452 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/67/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Korczyna.
Uchwała Nr VIII/68/15uchwala_VIII-68-15.pdf (21214 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/68/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej Krasna – Cmentarz” w m. Krasna.
Uchwała Nr VIII/70/15uchwala_VIII-70-15.pdf (26329 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/70/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek o nr ewid. 545/1, 2569/6, 543/9 położonych w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr VIII/71/15uchwala_VIII-71-15.pdf (26638 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/71/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Korczyna a Gminą Miasto Krosno w zakresie wspólnego wykonywania zadania własnego Gminy Korczyna dotyczącego zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Uchwała Nr VIII/72/15uchwala_VIII-72-15.pdf (25939 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/72/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu do ustalenia opinii o kandydatach na ławników.
Uchwała Nr VIII/73/15uchwala_VIII-73-15.pdf (40296 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/73/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projektu ustawy Prawo wodne.
Uchwała Nr VIII/74/15uchwala_VIII-74-15.pdf (26485 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/74/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania pn. „Projekt wodociągu Węglówka”.
Uchwała Nr VIII/75/15uchwala_VIII-75-15.pdf (30322 B)2015-09-08
OpisUchwała Nr VIII/75/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr IX/76/15uchwala_IX-76-15.pdf (194398 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr IX/76/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i do Sądu Okręgowego
w Krośnie.
Uchwała Nr IX/78/15uchwala_IX-78-15.pdf (241391 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr IX/78/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Iskrzynia – Zagórze i Kombornia – etap II”.
Uchwała Nr IX/79/15uchwala_IX-79-15.pdf (278930 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr IX/79/15 z dnia 20 października 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IX/80/15uchwala_IX-80-15.pdf (196942 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr IX/80/15 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów.
Uchwała Nr IX/81/15uchwala_IX-81-15.pdf (289085 B)2015-11-18
OpisUchwała Nr IX/81/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr IX/82/152015-11-19
OpisUchwała Nr IX/82/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Korczyna na lata 2015 - 2025"

<- do pobrania po naciśnięciu na nazwę lub pod adresem

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2015/Sesja/uchwala_IX-82-15.pdf
Uchwała Nr IX/83/152015-11-19
OpisUchwała Nr IX/83/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru obejmującego Miasto Krosno oraz gminy: Jedlicze, Miejsce Piastowe, Chorkówka, Korczyna, Wojaszówka i Krościenko Wyżne

<- do pobrania po naciśnięciu na nazwę lub pod adresem

http://korczyna.pl/app/webroot/uploaded/GMINA/2015/Sesja/uchwala_IX-83-15.pdf
Uchwała Nr IX/84/15uchwala_IX-84-15.pdf (257923 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr IX/84/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Miasto Krosno organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gminy Korczyna w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka.
Uchwała Nr IX/85/15uchwala_IX-85-15.pdf (273800 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr IX/85/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy Korczyna.
Uchwała Nr IX/86/15uchwala_IX-86-15.pdf (309404 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr IX/86/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno”.
Uchwała Nr IX/87/15uchwala_IX-87-15.pdf (231565 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr IX/87/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Uchwała Nr IX/88/15uchwala_IX-88-15.pdf (604477 B)2015-11-19
OpisUchwała Nr IX/88/15 z dnia 20 października 2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
Uchwała Nr X/89/15uchwala_X_89_15.pdf (250869 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/89/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w przedmiocie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe przez Gminę Korczyna realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Uchwała Nr X/90/15uchwala_X_90_15.pdf (180739 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/90/15 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Haczów.
Uchwała Nr X/91/15uchwala_X_91_15.pdf (194911 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/91/15 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr X/93/15uchwala_X_93_15.pdf (441129 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/93/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2015.
Uchwała Nr X/94/15uchwala_X_94_15.pdf (884932 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/94/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr X/95/15uchwala_X_95_15.pdf (447129 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/95/15 z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/96/15uchwala_X_96_15.pdf (5961524 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/96/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji oraz deklaracji podatkowych, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/97/15uchwala_X_97_15.pdf (307954 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/97/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu „Senior – Wigor”.
Uchwała Nr X/98/15uchwala_X_98_15.pdf (202940 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/98/15 z dnia 25 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej.
Uchwała Nr X/99/15uchwala_X_99_15.pdf (3822667 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/99/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Korczyna przez podmioty inne niż Gmina Korczyna.
Uchwała Nr X/100/15uchwala_X_100_15.pdf (2517626 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/100/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016.
Uchwała Nr X/101/15uchwala_X_101_15.pdf (261731 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/101/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w technologii energooszczędnej na drogach publicznych na terenie gmin MOF Krosno”.
Uchwała Nr X/102/15uchwala_X_102_15.pdf (279551 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/102/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie MOF Krosno”.
Uchwała Nr X/103/15uchwala_X_103_15.pdf (244003 B)2015-12-21
OpisUchwała Nr X/103/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania pn. „Ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych na terenie MOF Krosno”.

Uchwała Nr XI/105/15uchwala_XI-105-15.pdf (81638 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/105/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają wraz z upływem roku 2015.
Uchwała Nr XI/106/15uchwala_XI-106-15.pdf (33797 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/106/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania „Organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gminy Korczyna w ramach organizacji publicznego transportu zbiorowego na obszarze Gmin: Chorkówka, Jedlicze, Korczyna, Krościenko Wyżne, Miejsce Piastowe, Wojaszówka”.
Uchwała Nr XI/108/15uchwala_XI-108-15.pdf (33623 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/108/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. o zmianie uchwały w sprawie zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego
w przedmiocie powierzenia Gminie Miejsce Piastowe przez Gminę Korczyna realizacji zadania publicznego dotyczącego ochrony zdrowia w zakresie rehabilitacji leczniczej.
Uchwała Nr XI/112/15uchwala_XI-112-15.pdf (278636 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/112/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowego .
Uchwała Nr XI/113/15uchwala_XI-113-15.pdf (24406 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/113/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korczynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Uchwała Nr XI/114/15uchwala_XI-114-15.pdf (1832131 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/114/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Korczyna na lata 2016 – 2020.
Uchwała Nr XI/115/15uchwala_XI-115-15.pdf (392027 B)2016-01-11
OpisUchwała Nr XI/115/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «