Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2006 roku
Uchwała Nr XXXIV/232/06uchwala_XXXIV-232-06.doc (319488 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/232/06 z 24 lutego 2006r w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIV/233/06uchwala_XXXIV-233-06.doc (28160 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/233/06 z 24 lutego 2006r w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Załącznik do uchwały w wersji papierowej dostępny w budynku UG w pok. nr 16, ze względu na brak wersji elektronicznej.
Uchwała Nr XXXIV/234/06uchwala_XXXIV-234-06.doc (232448 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/234/06 z 24 lutego 2006r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXIV/235/06uchwala_XXXIV-235-06.doc (29696 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/235/06 z 24 lutego 2006r w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
Uchwała Nr XXXIV/236/06uchwala_XXXIV-236-06.DOC (39936 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/236/06 z 24 lutego 2006r w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXIV/237/06uchwala_XXXIV-237-06.doc (24064 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/237/06 z 24 lutego 2006r w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2006r.
Uchwała Nr XXXIV/238/06uchwala_XXXIV-238-06.doc (64000 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/238/06 z 24 lutego 2006r w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIV/239/06uchwala_XXXIV-239-06.doc (187904 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/239/06 z 24 lutego 2006r w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XXXIV/240/06uchwala_XXXIV-240-06.doc (98816 B)2006-03-28
OpisUchwała Nr XXXIV/240/06 z 24 lutego 2006r w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Uchwała Nr XXXV/241/06uchwala_XXXV-241-06.doc (26624 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/241/06 z 11 kwietnia 2006r w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2005 rok.
Uchwała Nr XXXV/243/06uchwala_XXXV-243-06.doc (32256 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/243/06 z 11 kwietnia 2006r w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niepedagogicznych w placówkach oświatowych na terenie gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXV/244/06uchwala_XXXV-244-06.doc (29184 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/244/06 z 11 kwietnia 2006r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXXV/245/06uchwala_XXXV-245-06.doc (36352 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/245/06 z 11 kwietnia 2006r w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim, dotyczącego wykonania nawierzchni na niektórych drogach powiatowych w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXV/246/06uchwala_XXXV-246-06.doc (36352 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/246/06 z 11 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych polegających na przebudowie mostu na potoku „Morcinek” w ciągu drogi powiatowej Nr 0963R w miejscowości Korczyna i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXXV/247/06uchwala_XXXV-247-06.doc (35840 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/247/06 z 11 kwietnia 2006r o zmianie uchwały w sprawie wykonania zadania, polegającego na budowie chodnika przy drodze krajowej w miejscowości Iskrzynia i zawarcia aneksu do porozumienia między Gminą Korczyna a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.
Uchwała Nr XXXV/248/06uchwala_XXXV-248-06.doc (118784 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/248/06 z 11 kwietnia 2006r w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim dotyczącego wspólnego opracowania i realizacji projektu stypendialnego, wspierającego rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Uchwała Nr XXXV/249/06uchwala_XXXV-249-06.doc (72192 B)2006-04-20
OpisUchwała Nr XXXV/249/06 z 11 kwietnia 2006r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu programu stypendialnego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego priorytet 2 działanie 2.2 przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.
Uchwała Nr XXXVI/250/06uchwala_XXXVI-250-06.doc (27648 B)2006-05-19
OpisUchwała Nr XXXVI/250/06 z 11 maja 2006r w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia wniosku na zadanie: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Iskrzynia - etap IV"
Uchwała Nr XXXVI/252/06uchwala_XXXVI-252-06.doc (36352 B)2006-05-19
OpisUchwała Nr XXXVI/252/06 z 11 maja 2006r w sprawie zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim, dotyczącego wykonania nawierzchni na drodze powiatowej w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXVI/253/06uchwala_XXXVI-253-06.doc (53248 B)2006-05-19
OpisUchwała Nr XXXVI/253/06 z 11 maja 2006r w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXXVI/254/06uchwala_XXXVI-254-06.doc (31232 B)2006-05-19
OpisUchwała Nr XXXVI/254/06 z 11 maja 2006r w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną na jego realizację w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXVI/255/06uchwala_XXXVI-255-06.doc (28672 B)2006-05-19
OpisUchwała Nr XXXVI/255/06 z 11 maja 2006r w sprawie nadania imienia Przedszkolu Samorządowemu w Korczynie.
Uchwała Nr XXXVII/256/06uchwala_XXXVII-256-06.doc (42496 B)2006-07-20
OpisUchwała Nr XXXVII/256/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze oraz o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samorządowych instytucji kultury.
Uchwała Nr XXXVII/257/06uchwala_XXXVII-257-06.doc (41984 B)2006-07-20
OpisUchwała NrXXXVII/257/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Korczyna, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
Uchwała Nr XXXVII/262/06uchwala_XXXVII-262-06.doc (52736 B)2006-07-20
OpisUchwała Nr XXXVII/262/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXXVII/263/06 uchwala_XXXVII-263-06.doc (47616 B)2006-07-20
OpisUchwała Nr XXXVII/263/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXVII/264/06uchwala_XXXVII-264-06.doc (28672 B)2006-07-20
OpisUchwała Nr XXXVII/264/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - zabudowanej budynkiem w Korczynie o określenia warunków dzierżawy.
Uchwała Nr XXXVII/265/06uchwala_XXXVII-265-06.doc (29184 B)2006-07-20
OpisUchwała Nr XXXVII/265/06 z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr XXXVIII/266/06uchwala_XXXVIII-266-06.doc (28672 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/266/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uchwała Nr XXXVIII/267/06uchwala_XXXVIII-267-06.doc (27136 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/267/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie nadania Statutu Urzędu Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXVIII/268/06 uchwala_XXXVIII-268-06.doc (34816 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/268/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXVIII/270/06uchwala_XXXVIII-270-06.doc (24576 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/270/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy o zamówieniach publicznych na pokrycie deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXXVIII/271/06 uchwala_XXXVIII-271-06.doc (38912 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/271/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie wykonania zadania, polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze powiatowej Nr 2062R Olszyny – Jabłonica Polska w miejscowości Kombornia.
Uchwała Nr XXXVIII/272/06uchwala_XXXVIII-272-06.doc (34304 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/272/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXVIII/273/06uchwala_XXXVIII-273-06.doc (60928 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/273/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korczyna w latach 2006 – 2011.
Uchwała Nr XXXVIII/274/06uchwala_XXXVIII-274-06.doc (50176 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/274/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXVIII/275/06uchwala_XXXVIII-275-06.doc (28160 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/275/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie o zmianie w Statucie Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.
Uchwała Nr XXXVIII/276/06uchwala_XXXVIII-276-06.doc (28160 B)2006-08-25
OpisUchwała Nr XXXVIII/276/06 z dnia 21 sierpnia 2006r. w sprawie o zmianie w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIX/278/06uchwala_XXXIX-278-06.doc (59904 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/278/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XXXIX/279/06uchwala_XXXIX-279-06.doc (23040 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/279/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Korczyna – „Korczyna 5".
Uchwała Nr XXXIX/280/06uchwala_XXXIX-280-06.doc (24064 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/280/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji: Budowa trybun sportowych, budynku szatniowo-sanitarnego, parkingu, dróg dojazdowych oraz zjazdu publicznego z drogi gminnej na działkę o nr ewid. 830 w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIX/281/06uchwala_XXXIX-281-06.doc (27136 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/281/06 z dnia 20 października 2006r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie wieloletniej inwestycji o wartości przekraczającej kwotę ustaloną w budżecie gminy na 2006 rok.
Uchwała Nr XXXIX/282/06uchwala_XXXIX-282-06.doc (46592 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/282/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Korczyna 2".
Uchwała Nr XXXIX/283/06uchwala_XXXIX-283-06.doc (28672 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/283/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXIX/284/06uchwala_XXXIX-284-06.doc (54784 B)2006-10-31
OpisUchwała Nr XXXIX/284/06 z dnia 20 października 2006r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr I/1/06uchwala_I-1-06.doc (26624 B)2006-12-08
OpisUchwała Nr I/1/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/2/06uchwala_I-2-06.doc (26624 B)2006-12-08
OpisUchwała Nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/3/06uchwala_I-3-06.doc (28160 B)2006-12-08
OpisUchwała Nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/4/06uchwala_I-4-06.doc (26112 B)2006-12-08
OpisUchwała Nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.
Uchwała Nr II/5/06uchwala_II-5-06.doc (27136 B)2006-12-18
OpisUchwała Nr II/5/06 z dnia 6 grudnia 2006r. w sprawie powołania zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Korczynie.
Uchwała Nr III/6/06uchwala_III-6-06.doc (31744 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/6/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr III/8/06uchwala_III-8-06.doc (30208 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/8/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr III/10/06uchwala_III-10-06.doc (49152 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/10/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr III/11/06uchwala_III-11-06.doc (66048 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/11/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr III/12/06uchwala_III-12-06.doc (61952 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/12/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na 2007 rok.
Uchwała Nr III/13/06uchwala_III-13-06.doc (44032 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/13/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr III/14/06uchwala_III-14-06.doc (25088 B)2007-01-17
OpisUchwała Nr III/14/06 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczyna położonych w Komborni i Węglówce.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «