Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2004 roku
Uchwała Nr XIV/104/04uchwala_XIV-104-04.doc (22016 B)2004-03-10
OpisUchwała Nr XIV/104/04 w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu gminy.
Uchwała Nr XIV/105/04uchwala_XIV-105-04.doc (162816 B)2004-03-10
OpisUchwała Nr XIV/105/04 w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XV/109/04Uchwala_XV-109-04.doc (22016 B)2004-04-05
OpisUchwała Nr XV/109/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 marca 2004r w sprawie obniżenia wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego.
Uchwała Nr XV/110/04Uchwala_XV-110-04.doc (23040 B)2004-04-05
OpisUchwała Nr XV/110/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 marca 2004r w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Załącznik do uchwały Nr XV/110/04Zal_do_uchwaly_XV-110-04.doc (54272 B)2004-04-05
OpisProgram profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2004 w Gminie Korczyna.
Uchwała Nr XV/111/04Uchwala_XV-111-04.doc (23040 B)2004-04-05
OpisUchwała Nr XV/111/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 29 marca 2004r w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni".
Uchwała Nr XVI/114/04uchwala_XVI-114-04.doc (33792 B)2004-05-11
OpisUchwała Nr XVI/114/04 w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego "Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie Sekcja Olszyny"
Uchwała Nr XVI/115/04uchwala_XVI-115-04.doc (41472 B)2004-05-11
OpisUchwała Nr XVI/115/04 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.
Uchwała Nr XVII/124/04Uchwala_XVII-124-04.doc (34304 B)2004-07-01
OpisUchwała Nr XVII/124/04 w sprawie opłat administracyjnych za czynności urzędowe wykonywane przez organy gminy Korczyna.
Uchwała Nr XVII/126/04Uchwala_XVII-126-04.doc (34304 B)2004-07-01
OpisUchwała Nr XVII/126/04 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
Uchwała Nr XVII/127/04Uchwala_Nr_XVII-127-04.doc (39936 B)2004-07-28
OpisUchwała Nr XVII/127/04 w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych.
Uchwała Nr XVIII/133/04Uchwala_XVIII-133-04.doc (43008 B)2004-07-28
OpisUchwała Nr XVIII/133/04 w sprawie zasad przyznawania stypendiów dla uczniów z budżetu Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XVIII/134/04Uchwala_XVIII-134-04.doc (28160 B)2004-07-28
OpisUchwała Nr XVIII/134/04 w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczyna.
Uchwała Nr XVIII/135/04Uchwala_XVIII-135-04.doc (28672 B)2004-07-28
OpisUchwała Nr XVIII/135/04 w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie - sekcja Olszyny".
Uchwała Nr XVIII/136/04Uchwala_ XVIII-136-04.doc (70656 B)2004-07-28
OpisUchwała Nr XVIII/136/04 w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy w Korczynie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań Gminy, sposobu rozliczania dotacji oraz kontroli wykonania zadań.
Uchwała Nr XIX/137/04Uchwala XIX-137-04.doc (73216 B)2004-10-01
OpisUCHWAŁA Nr XIX/137/04 Rady Gminy Korczyna z dnia 9 września 2004 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2004 rok.
Uchwała Nr XIX/138/04Uchwala XIX-138-04.doc (28672 B)2004-10-01
OpisU C H W A Ł A Nr XIX/138/04 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 09 września 2004 r. zmieniająca uchwałę w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie sekcja Olszyny”.

Uchwała Nr XIX/139/04Uchwala XIX-139-04.doc (27648 B)2004-10-01
OpisU C H W A Ł A Nr XIX/ 139 /04 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 09 września 2004 r zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Korczynie – sekcja Olszyny”.


Uchwała Nr XIX/140/04Uchwala XIX-140-04.doc (28672 B)2004-10-01
OpisU C H W A ŁA Nr XIX/140/04 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 09 września 2004 r w sprawie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie zadania inwestycyjnego „Wykonanie kotłowni gazowej wraz z instalacją c.o.
w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Korczynie”.
Uchwała Nr XIX/141/04Uchwala XIX-141-04.doc (28672 B)2004-10-01
OpisU C H W A Ł A Nr XIX/ 141 /04 RADY GMINY KORCZYNA z dnia 09 września 2004r
w sprawie przyjęcia do wykonania zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu, polegającego na budowie chodnika w miejscowości Iskrzynia i zawarcia porozumienia między Gminą a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XIX/142/04Uchwala XIX-142-04.doc (27136 B)2004-10-01
OpisUCHWAŁA Nr XIX/142/04 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 09 września 2004 r. w sprawie zaliczenia niektórych dróg na terenie gminy Korczyna do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XX/143/04Uchwala_XX-143-04.doc (27648 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XX/143/04 w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Głogów Małopolski dotyczącego wspólnego opracowania i realizacji projektu stypendialnego, wspierającego rozwój edukacyjny młodzieży wiejskiej w ramach działania 2.2. "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.
Załącznik do uchwały Nr XX/143/04zal_uchw_XX-143-04.doc (1095168 B)2005-01-13
OpisZałącznik do uchwały Nr XX/143/04.
Uchwała Nr XX/144/042005-01-13
OpisUchwała Nr XX/144/04 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXI/145/04Uchwala_ XXI-145-04.doc (322048 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/145/04 w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Korczyna 2".
Uchwała Nr XXI/146/04uchwala_XXI-146-04.doc (200192 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/146/04 w sprawie Uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Korczyna 3".
Uchwała Nr XXI/148/04Uchwala_XXI-148-04.doc (62976 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/148/04 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2005r.
Uchwała Nr XXI/149/04Uchwala_XXI-149-04.doc (109056 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/149/04 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2005r.
Uchwała Nr XXI/150/04Uchwala_XXI-150-04.doc (27648 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/150/04 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2004 roku na rok 2005 w zakresie inwestycji gminnej.
Uchwała Nr XXI/152/04Uchwala_XXI-152-04.doc (128000 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/152/04 w sprawie zatwierdzenia "Planu Rozwoju Wsi Czarnorzeki".
Uchwała Nr XXI/153/04Uchwala_XXI-153-04.doc (51712 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/153/04 w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXI/154/04Uchwala_XXI-154-04.doc (28672 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/154/04 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na pokrycie deficytu budżetu gminy.
Uchwała Nr XXI/156/04Uchwala_XXI-156-04.doc (63488 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/156/04 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
Uchwała Nr XXI/157/04Uchwala_XXI-157-04.doc (46080 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXI/157/04 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
Uchwała Nr XXII/158/04Uchwala_XXII-158-04.doc (27136 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXII/158/04 w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015 w gminie Korczyna.
Załącznik do uchwały Nr XXII/158/04Plan Gosp. Odpadami dla Gminy Korczyna.doc (1783808 B)2005-01-13
OpisPlan Gospodarki Odpadami na lata 2004 - 2015.
Uchwała Nr XXII/159/04Uchwala_XXII-159-04.doc (60416 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXII/159/04 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr XXII/161/042005-01-13
OpisUchwała Nr XXII/161/04 w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr XXII/162/04Uchwala_XXII-162-04.doc (55808 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXII/162/04 w sprawie ustanowienia nagrody Wójta Gminy Korczyna za osiągnięcia w dziedzinie kultury oraz zasad i trybu jej przyznawania.
Uchwała Nr XXII/163/04Uchwala_XXII-163-04.doc (24064 B)2005-01-13
OpisUchwała Nr XXII/163/04 o zmianie uchwały w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Uchwała Nr XVIII/132/04uchwala_XVIII-132-04.doc (4173312 B)2005-11-22
OpisUchwała Nr XVIII/132/04 z dnia 21 lipca 2004r w sprawie uchwalenia "Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Korczyna na lata 2004 - 2013"
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «