Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2007 roku
Uchwała Nr IV/15/07uchwala_IV-15-07.doc (47616 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/15/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna.
Uchwała Nr IV/16/07uchwala_IV-16-07.doc (33792 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/16/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr IV/18/07uchwala_IV-18-07.doc (28160 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/18/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet przez sołtysów.
Uchwała Nr IV/19/07uchwala_IV-19-07.doc (354304 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/19/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr IV/20/07uchwala_IV-20-07.doc (28160 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/20/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunalnym w Krośnie.
Uchwała Nr IV/21/07uchwala_IV-21-07.doc (28672 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/21/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w 2007r.
Uchwała Nr IV/22/07uchwala_IV-22-07.doc (28672 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/22/07 z dnia 19 marca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr IV/23/07uchwala_IV-23-07.doc (37888 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/23/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie wspólnej realizacji chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom - Barwinek w Iskrzyni.
Uchwała Nr IV/24/07uchwala_IV-24-07.doc (96768 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/24/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
Uchwała Nr IV/25/07uchwala_IV-25-07.doc (191488 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/25/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr IV/26/07 uchwala_IV-26-07.doc (31232 B)2007-05-07
OpisUchwała Nr IV/26/07 z dnia 19 marca 2007r. w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przez radnych Gminy Korczyna.
Uchwała Nr V/27/07uchwala_V-27-07.doc (27136 B)2007-05-08
OpisUchwała Nr V/27/07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2006 rok.
Uchwała Nr V/29/07uchwala_V-29-07.doc (29184 B)2007-05-08
OpisUchwała Nr V/29/07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy do podjęcia czynności w imieniu Rady Gminy wynikających z ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów – wobec Skarbnika i Sekretarza Gminy.
Uchwała Nr V/31/07uchwala_V-31-07.doc (55808 B)2007-05-08
OpisUchwała Nr V/31/07 z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Korczyna".
Uchwała Nr VI/32/07uchwala_VI-32_07.doc (31744 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/32/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Korczyna 2".
Uchwała Nr VI/33/07uchwala_VI_33_07.doc (31744 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/33/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.
Uchwała Nr VI/34/07uchwala_VI_34_07.doc (87040 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/34/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok.
Uchwała Nr VI/35/07uchwala_VI_35_07.doc (29696 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/35/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr VI/36/07 uchwala_VI-36_07.doc (27136 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/36/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Utwardzenie placu przy Domu Ludowym w Czarnorzekach.
Uchwała Nr VI/37/07uchwala_VI-37_07.doc (29184 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/37/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr VI/38/07uchwala_VI_38_07.doc (24064 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/38/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr VI/39/07 uchwala_VI_39_07.doc (25088 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/39/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr VI/40/07uchwala_VI_40_07.doc (23040 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VI/40/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 20.06.2007r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.
Uchwała Nr VII/41/07uchwala _VII_41_07.doc (103424 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/41/07 Rady Gminy Korczyna z dnia z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r .

Uchwała Nr VII/42/07uchwala_VII_42_07.doc (27648 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/42/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Rozwoju Wsi Czarnorzeki”.
Uchwała Nr VII/43/07uchwala_VII_43_07.doc (38400 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/43/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie opłaty targowej.

Uchwała Nr VII/44/07uchwala_VII_44_07.doc (53760 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/44/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców.
Uchwała Nr VII/45/07uchwala_VII_45_07.doc (49152 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/45/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr VII/46/07uchwala_VII_46_07.doc (25088 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/46/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr VII/47/07uchwala_VII_47_07.doc (28672 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/47/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Uchwała Nr VII/48/07uchwala_VII_48_07.doc (28672 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/48/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr VII/49/07uchwala_VII_49_07.doc (67584 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/49/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach oświatowych na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr VII/50/07uchwala _VII_50_07.doc (28160 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/50/07 Rady Gminy Korczyna z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.
Uchwała Nr VII/51/07uchwala_VII_51_07.doc (35840 B)2007-11-09
OpisUchwała Nr VII/51/07 Rady Gminy Korczyna z dnia z dnia 24 lipca 2007r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadania z zakresu właściwości Gminy Wojaszówka i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Gminą Wojaszówka.
Uchwała Nr IX/53/072007 U RG zm bud _wrzesien.doc ( B)2007-12-18
OpisU C H W A Ł A Nr IX/53/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 14 września 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r .
Uchwała Nr IX/54/07zobow.kanal Iskrzynia.doc (23040 B)2007-12-18
OpisU C H W A Ł A Nr IX/54/07
Uchwała Nr IX/54/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 14 września 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Kanalizacja sanitarna Iskrzynia - etap IV
Uchwała Nr IX/55/07podatek_od_nieruchomosci.doc (34816 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr IX/ 55 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 14 września 2007r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr IX/57/07wybor_lawnikow.doc (24576 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr IX/ 57 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 14 września 2007r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr IX/59/07poroz_zimowe_utrzymanie_drog.doc (52736 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr IX/59/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 14 września 2007r w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr X/61/07Zm.wiel.progr.inwest..doc (24064 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/61/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie zmiany limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
Uchwała Nr X/62/072007 U RG zm_budz_grudzien.doc ( B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/62/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 r .
Uchwała Nr X/63/07zobow.kanal Iskrzynia.doc (23040 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/63/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie zmiany zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Kanalizacja sanitarna Iskrzynia - etap IV
Uchwała Nr X/64/07Zaciagniecie_zobow - most_na_Krasniance.doc (23040 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/64/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Przebudowa mostu na potoku Kraśnianka w Krasnej.
Uchwała Nr X/65/07zmiany_w_uchwalach_wlasnych.doc (28160 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/65/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007 r w sprawie zmian w uchwałach własnych
Uchwała Nr X/66/07Kredyt - def. budzetu 2007.doc (25088 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/66/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007 r w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych na pokrycie deficytu budżetu.
Uchwała Nr X/67/07Psy.doc (36864 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/ 67 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów w gminie Korczyna.
Uchwała Nr X/68/07podatek od sr.transp..doc (125952 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/68/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

Uchwała Nr X/69/07ANR_rzeszow.doc (29696 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/ 69 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji podatkowych dla Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Rzeszowie.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/69/07podatek_rolny.xls (41472 B)2007-12-18
Opis
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/69/07podatek_lesny.xls (30208 B)2007-12-18
Opis
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/69/07podatek_nieruchomosci.xls (34816 B)2007-12-18
Opis
Uchwała Nr X/70/07przystapienie_do_Stowarzyszenia.doc (27136 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/70/07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie przystąpienia gminy Korczyna do Stowarzyszenia "Czarnorzecko - Strzyżowska Lokalna Grupa Działania".
Uchwała Nr X/71/07gospod_mieszkaniami_gminy.doc (24064 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/ 71 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. o zmianie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Korczyna w latach 2006 – 2011.
Uchwała Nr X/73/07zbycie_nieruch_Korczyna.doc (30208 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X / 73 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Korczynie.
Uchwała Nr X/74/07zbycie_nieruch_Kombornia.doc (29184 B)2007-12-18
OpisUCHWAŁA Nr X/ 74 /07 RADY GMINY KORCZYNA
z dnia 4 grudnia 2007r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Komborni.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «