Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2008 roku
Uchwała Nr XI/75/08Uchwala_XI-75-08.doc (57344 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/75/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Korczyna z organizacjami pozarządowymi.
Uchwała Nr XI/76/08Uchwala_XI-76-08.doc (66048 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/76/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr XI/77/08 Uchwala_XI-77-08.doc (55296 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/77/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2008 - 2010.
Uchwała Nr XI/78/08 Uchwala_XI-78-08.doc (28672 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/78/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej /SEKAP/ w Województwie Podkarpackim.
Uchwała Nr XI/79/08 Uchwala_XI-79-08.doc (38912 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/79/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a jednostkami samorządów terytorialnych, dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600 - 3800 MHz w obszarze przetargowym 09.3.
Uchwała Nr XI/80/08 Uchwala_XI-80-08.doc (41984 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/80/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wspólnej realizacji chodnika przy drodze krajowej Nr 9 Radom - Barwinek w Iskrzyni.
Uchwała Nr XI/81/08 Uchwala_XI-81-08.doc (46080 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/81/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XI/82/08 Uchwala_XI-82-08.doc (27648 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/82/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XI/83/08Uchwala_XI-83-08.doc (28672 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/83/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XI/84/08Uchwala_XI-84-08.doc (46592 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XI/84/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korczyna.
Uchwała Nr XII/85/08Uchwala_XII-85-08.doc (36864 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/85/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach.
Uchwała Nr XII/86/08Uchwala_XII-86-08.doc (36864 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/86/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej.
Uchwała Nr XII/87/08Uchwala_XII-87-08.doc (365056 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/87/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XII/88/08Uchwala_XII-88-08.doc (28160 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/88/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XII/89/08Uchwala_XII-89-08.doc (29184 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/89/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr XII/90/08 Uchwala_XII-90-08.doc (29184 B)2008-03-19
OpisUchwała Nr XII/90/08 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr XIII/92/08 uchwala_XIII-92-08.doc (24576 B)2008-04-11
OpisUchwała Nr XIII/92/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Uchwała Nr XIII/93/08 uchwala_XIII-93-08.doc (30720 B)2008-04-11
OpisUchwała Nr XIII/93/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie przystąpienie do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 2".
Uchwała Nr XIII/94/08 uchwala_XIII-94-08.doc (33792 B)2008-04-11
OpisUchwała Nr XIII/94/08 z dnia 26 marca 2008r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
Uchwała Nr XIV/95/08uchwala_XIV-95-08.doc (27136 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/95/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2007 rok.
Uchwała Nr XIV/97/08 uchwala_XIV-97-08.doc (204288 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/97/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XIV/98/08uchwala_XIV-98-08.doc (30208 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/98/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Korczynie.
Uchwała Nr XIV/99/08uchwala_XIV-99-08.doc (29184 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/99/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XIV/100/08uchwala_XIV-100-08.doc (34304 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/100/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie sprawie zasad wynagradzania pracowników Gminnego Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Korczynie
Uchwała Nr XIV/101/08uchwala_XIV-101-08.doc (36352 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/101/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Korczyna.
Uchwała Nr XIV/102/08uchwala_XIV-102-08.doc (41984 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/102/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Czarnorzekach.
Uchwała Nr XIV/103/08uchwala_XIV-103-08.doc (41984 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/103/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej.
Uchwała Nr XIV/104/08uchwala_XIV-104-08.doc (75776 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/104/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Uchwała Nr XIV/105/08uchwala_XIV-105-08.doc (27648 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/105/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XIV/106/08uchwala_XIV-106-08.doc (34304 B)2008-04-28
OpisUchwała Nr XIV/106/08 z dnia 21 kwietnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korczyna.
Uchwała Nr XV/107/08uchwala_XV-107-08.doc (963072 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/107/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korczyna".
Uchwała Nr XV/109/08 uchwala_XV-109-08.doc (28160 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/109/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania pieniężnego na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Remont nawierzchni drogi gminnej w Korczynie nr 114824R Korczyna Załęże I (ul. Fredry i ul. Spółdzielcza ) wraz z przebudową chodników i odwodnienia”.
Uchwała Nr XV/110/08uchwala_XV-110-08.doc (28672 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/110/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Remont mostu na potoku Krościenka w Krasnej” w ciągu drogi gminnej.
Uchwała Nr XV/111/08uchwala_XV-111-08.doc (24576 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/111/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wyboru zadania i złożenia wniosku do „Podkarpackiego Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Infrastruktury na Obszarach Wiejskich” w ramach działania: wsparcie inwestycji związanych z utrzymaniem lub rozwojem gminnej infrastruktury drogowej.
Uchwała Nr XV/112/08 uchwala_XV-112-08.doc (28160 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/112/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Korczyna do przedsięwzięcia dotyczącego projektu szkoleniowego dla kadr urzędów administracji samorządowej opracowanego dla Priorytetu V „Dobre rządzenie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XV/114/08 uchwala_XV-114-08.doc (27648 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/114/08 z dnia 19 maja 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zasad otrzymywania diet przez sołtysów.
Uchwała Nr XV/115/08uchwala_XV-115-08.doc (30720 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XV/115/08 z dnia 19 maja 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XVI/117/08 uchwala_XVI-117-08.doc (29184 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/117/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XVI/118/08uchwala_XVI-118-08.doc (31744 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/118/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XVI/119/08uchwala_XVI-119-08.doc (28160 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/119/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.
Uchwała Nr XVI/120/08uchwala_XVI-120-08.doc (26624 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/120/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Czarnorzeki 2”.
Uchwała Nr XVI/121/08uchwala_XVI-121-08.doc (27136 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/121/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Iskrzynia 3".
Uchwała Nr XVI/122/08uchwala_XVI-122-08.doc (26624 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/122/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kombornia 2".
Uchwała Nr XVI/123/08uchwala_XVI-123-08.doc (26112 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/123/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Krasna 1".
Uchwała Nr XVI/124/08 uchwala_XVI-124-08.doc (26112 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/124/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Węglówka 1".
Uchwała Nr XVI/125/08 uchwala_XVI-125-08.doc (26112 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/125/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Komborska 1".
Uchwała Nr XVI/126/08uchwala_XVI-126-08.doc (33792 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/126/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela.
Uchwała Nr XVI/127/08uchwala_XVI-127-08.doc (42496 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/127/08 z dnia 27 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic obwodów w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XVI/128/08uchwala_XVI-128-08.doc (35840 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/128/08 z dnia 27 czerwca 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych i opiekuńczych dyrektorów placówek oświatowych oraz innych stanowisk kierowniczych w szkołach.
Uchwała Nr XVI/129/08uchwala_XVI-129-08.doc (24576 B)2008-07-10
OpisUchwała Nr XVI/129/08 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania p.n. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej”.
Uchwała Nr XVII/131/08uchwala_XVII-131-08.doc (24064 B)2008-08-28
OpisUchwała Nr XVII/131/08 z dnia 13 sierpnia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości: Czarnorzeki, Iskrzynia, Kombornia, Krasna, Węglówka, Wola Komborska”.
Uchwała Nr XVII/132/08uchwala_XVII-132-08.doc (25600 B)2008-09-01
OpisUchwała Nr XVII/132/08 z dnia 13 sierpnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XVIII/134/08uchwala_XVIII-134-08.doc (35840 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/134/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/135/08 uchwala_XVIII-135-08.doc (28672 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/135/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XVIII/136/08 uchwala_XVIII-136-08.doc (53248 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/136/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XVIII/137/08uchwala_XVII-137-08.doc (24576 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/137/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych na pokrycie deficytu budżetu.
Uchwała Nr XVIII/138/08uchwala_XVIII-138-08.doc (28672 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/138/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w 2008 roku na 2009 rok.
Uchwała Nr XVIII/139/08uchwala_XVIII-139-08.doc (24576 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/139/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.
Uchwała Nr XVIII/140/08uchwala_XVIII-140-08.doc (31744 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/140/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie projektu realizacji drogi ekspresowej S-19 Kuźnica Białostocka - Barwinek, na odcinku Lutoryż - Barwinek na terenie gminy Korczyna.
Uchwała Nr XVIII/141/08 uchwala_XVIII-141-08.doc (27648 B)2008-11-07
OpisUchwała Nr XVIII/141/08 z dnia 14 października 2008r. w sprawie opinii do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie.
Uchwała Nr XIX/142/08uchwala_XIX-142-08.doc (2063872 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/142/08 z dnia 19 listopada 2008r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Korczyna 2.
Uchwała Nr XIX/143/08uchwala_XIX-143-08.doc (25600 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/143/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr XIX/145/08uchwala_XIX-145-08.doc (52224 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/145/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Uchwała Nr XIX/146/08uchwala_XIX-146-08.doc (26624 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/146/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania inwestycyjnego i złożenia wniosku do „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" oraz zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Korczyna na 2009 rok.
Uchwała Nr XIX/147/08uchwala_XIX-147-08.doc (27648 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/147/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania p.n. „Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Komborskiej”.
Uchwała Nr XIX/148/08uchwala_XIX-148-08.doc (27136 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/148/08 z dnia 19 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Uchwała Nr XIX/149/08uchwala_XIX-149-08.doc (29696 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/149/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Uchwała Nr XIX/150/08uchwala_XIX-150-08.doc (28160 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/150/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Remont budynku Szkoły Podstawowej w Krasnej”.
Uchwała Nr XIX/151/08uchwala_XIX-151-08.doc (27648 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/151/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.
Uchwała Nr XIX/152/08uchwala_XIX-152-08.doc (28672 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/152/08 z dnia 19 listopada 2008r. o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Korczyna do Stowarzyszenia „Czarnorzecko – Strzyżowska Lokalna Grupa Działania”.
Uchwała Nr XIX/153/08uchwala_XIX-153-08.doc (28160 B)2008-12-03
OpisUchwała Nr XIX/153/08 z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Pelczara.
Uchwała Nr XX/155/08uchwala_XX-155-08.doc (38912 B)2009-01-07
OpisUchwała Nr XX/155/08 z dnia 22 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na poprawie bezpieczeństwa ruchu i upoważnienia wójta gminy do zawarcia porozumienia.
Uchwała Nr XX/156/08uchwala_XX-156-08.doc (25088 B)2009-01-07
OpisUchwała Nr XX/156/08 z dnia 22 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok.
Uchwała Nr XX/157/08uchwala_XX-157-08.doc (37888 B)2009-01-07
OpisUchwała Nr XX/157/08 z dnia 22 grudnia 2008r. o zmianie uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek zorganizowanych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Korczyna.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «