Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2009 roku
Uchwała Nr XXI/158/09uchwala_XXI-158-09.doc (57344 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/158/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Uchwała Nr XXI/160/09 uchwala_XXI-160-09.doc (28672 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/160/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXI/161/09 uchwala_XXI-161-09.doc (29184 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/161/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na kanalizację sanitarną w Komborni.
Uchwała Nr XXI/162/09uchwala_XXI-162-09.doc (28160 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/162/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXI/163/09uchwala_XXI-163-09.doc (31232 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/163/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Korczyna 5".
Uchwała Nr XXI/164/09 uchwala_XXI-164-09.doc (28160 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/164/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie uchylenia uchwał własnych.
Uchwała Nr XXI/165/09 uchwala_XXI-165-09.doc (28672 B)2009-02-19
OpisUchwała Nr XXI/165/09 z dnia 30 stycznia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie budynku użytkowego w Korczynie.
Uchwała Nr XXII/166/09Uchwala_XXII-166-09.doc (370688 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/166/09 z dnia 02 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXII/167/09Uchwala_XXII-167-09.doc (24576 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/167/09 z dnia 02 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XXII/169/09 Uchwala_XXII-169-09.doc (591872 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/169/09 w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu „Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009r” - wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.
Uchwała Nr XXII/170/09Uchwala_XXII-170-09.doc (33280 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/170/09 z dnia 02 marca 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr XXII/171/09Uchwala_XXII-171-09.doc (967168 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/171/09 z dnia 02 marca 2009r. w sprawie zatwierdzenia "Planu Odnowy Miejscowości Korczyna".
Uchwała Nr XXII/173/09Uchwala_XXII-173-09.doc (24576 B)2009-03-24
OpisUchwała Nr XXII/173/09 z dnia 02 marca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na zakup obiektów dla Domu Kultury w Węglówce.
Uchwała Nr XXIII/174/09uchwala_XXIII-174-09.doc (27648 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/174/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2008 rok.
Uchwała Nr XXIII/176/09uchwala_XXIII-176-09.doc (27648 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/176/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXIII/177/09uchwala_XXIII-177-09.doc (160768 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/177/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw.
Uchwała Nr XXIII/178/09 uchwala_XXIII-178-09.doc (52736 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/178/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.
Uchwała Nr XXIII/179/09uchwala_XXIII-179-09.doc (29184 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/179/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Uchwała Nr XXIII/180/09 uchwala_XXIII-180-09.doc (29696 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/180/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za dożywianie uczniów szkół podstawowych, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych w gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/181/09uchwala_XXIII-181-09.doc (24576 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/181/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009 – 2015.
Uchwała Nr XXIII/182/09uchwala_XXIII-182-09.doc (41984 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/182/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Korczyna w przedmiocie zmiany statusu miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXIII/183/09uchwala_XXIII-183-09.doc (49152 B)2009-04-24
OpisUchwała Nr XXIII/183/09 z dnia 8 kwietnia 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXIV/185/09uchwala_XXIV-185-09.doc (25600 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/185/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/186/09uchwala_XXIV-186-09.doc (32768 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/186/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/187/09uchwala_XXIV-187-09.doc (29696 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/187/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Komunalnego w Korczynie.
Uchwała Nr XXIV/188/09uchwala_XXIV-188-09.doc (27648 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/188/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie braku zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr XXIV/189/09uchwala_XXIV-189-09.doc (27648 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/189/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Korczyna" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej
Uchwała Nr XXIV/190/09uchwala_XXIV-190-09.doc (67584 B)2009-07-06
OpisUchwała Nr XXIV/190/09 z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży.
Uchwała Nr XXV/191/09uchwala_XXV-191-09.doc (28672 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/191/09 z dnia 27 lipca 2009r. o zmianie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie gminy Korczyna w przedmiocie zmiany statusu miejscowości Korczyna.
Uchwała Nr XXV/192/09uchwala_XXV-192-09.doc (28160 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/192/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXV/193/09uchwala_XXV-193-09.doc (24576 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/193/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXV/195/09uchwala_XXV-195-09.doc (29696 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/195/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwał własnych dotyczących zaciągnięcia kredytu i pożyczki.
Uchwała Nr XXV/196/09uchwala_XXV-196-09.doc (25088 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/196/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych.
Uchwała Nr XXV/197/09uchwala_XXV-197-09.doc (23552 B)2009-08-05
OpisUchwała Nr XXV/197/09 z dnia 27 lipca 2009r. w sprawie przystąpienia do stowarzyszenia „Podkarpacka Sieć Szerokopasmowa z siedzibą w Rzeszowie”.
Uchwała Nr XXVI/199/09uchwala_XXVI-199-09.doc (28160 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/199/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XXVI/200/09uchwala_XXVI-200-09.doc (25088 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/200/09 z dnia 23 września 2009r. o zmianie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XXVI/201/09uchwala_XXVI-201-09.doc (58368 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/201/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXVI/202/09uchwala_XXVI-202-09.doc (96768 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/202/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym.
Uchwała Nr XXVI/203/09uchwala_XXVI-203-09.doc (26624 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/203/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXVI/204/09uchwala_XXVI-204-09.doc (27136 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/204/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr XXVI/205/09uchwala_XXVI-205-09.doc (27648 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/205/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXVI/206/09uchwala_XXVI-206-09.doc (34304 B)2009-10-06
OpisUchwała Nr XXVI/206/09 z dnia 23 września 2009r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
w postaci dożywiania.
Uchwała Nr XXVIII/207/09uchwala-XXVIII-207-09.doc (660992 B)2009-11-18
OpisUchwała Nr XXVIII/207/09 z dnia 05 listopada 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr XXVIII/209/09uchwala_XXVIII-209-09.doc (35840 B)2009-11-18
OpisUchwała Nr XXVIII/209/09 z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/210/09uchwala_XXVIII-210-09.doc (25088 B)2009-11-18
OpisUchwała Nr XXVIII/210/09 z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXVIII/211/09uchwala_XXVIII-211-09.doc (29184 B)2009-11-18
OpisUchwała Nr XXVIII/211/09 z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXVIII/212/09uchwala_XXVIII-212-09.doc (28160 B)2009-11-18
OpisUchwała Nr XXVIII/212/09 z dnia 05 listopada 2009r. uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXIX/214/09uchwala_XXIX-214-09.doc (29696 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/214/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXIX/215/09uchwala_XXIX-215-09.doc (27648 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/215/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXIX/216/09uchwala_XXIX-216-09.doc (27136 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/216/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXIX/217/09 uchwala_XXIX-217-09.doc (54272 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/217/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2010 rok.
Uchwała Nr XXIX/218/09uchwala_XXIX-218-09.doc (58880 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/218/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok.
Uchwała Nr XXIX/219/09uchwala_XXIX-219-09.doc (205312 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/219/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, udzielonych dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXIX/220/09uchwala_XXIX-220-09.doc (55808 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/220/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych.
Uchwała Nr XXIX/221/09uchwala_XXIX-221-09.doc (25088 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/221/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Przebudowa drogi gminnej Iskrzynia – Budzyń nr 1 14848 R ul. Szkolna wraz z budową chodników.

Uchwała Nr XXIX/222/09uchwala_XXIX-222-09.doc (28672 B)2010-01-25
OpisUchwała Nr XXIX/222/09 z dnia 21 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «