Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2010 roku
Uchwała Nr XXX/224/10uchwala_XXX-224-10.doc (380928 B)2010-03-22
OpisUchwała Nr XXX/224/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr XXX/225/10uchwala_XXX-225-10.doc (28160 B)2010-03-22
OpisUchwała Nr XXX/225/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr XXX/226/10uchwala_XXX-226-10.doc (232960 B)2010-03-22
OpisUchwała Nr XXX/226/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie określenia warunków oraz trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Korczyna.
Uchwała Nr XXX/230/10uchwala_XXX-230-10.doc (27136 B)2010-03-22
OpisUchwała Nr XXX/230/10 z dnia 9 marca 2010r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Korczyna do prowadzenia zadań publicznych należących do Powiatu Krośnieńskiego.
Uchwała Nr XXXI/231/10uchwala_XXXI-231-10.doc (28160 B)2010-04-30
OpisUchwała Nr XXXI/231/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy za 2009 rok.
Uchwała Nr XXXI/234/10uchwala_XXXI-234-10.doc (35328 B)2010-04-30
OpisUchwała Nr XXXI/234/10 z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach publicznych.
Uchwała Nr XXXII/235/10uchwala_XXXII-235-10.doc (27648 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/235/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika w formie obelisku z wmurowaną tablicą pamiątkową w Gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXII/236/10uchwala_XXXII-236-10.doc (26112 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/236/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie ustanowienia pomnika w formie tablicy pamiątkowej w Gminie Korczyna.
Uchwała Nr XXXII/237/10 uchwala_XXXII-237-10.doc (52224 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/237/10 z dnia 20 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie i nadania jej statutu.
Uchwała Nr XXXII/238/10uchwala_XXXII-238-10.doc (129536 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/238/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXII/240/10uchwala_XXXII-240-10.doc (25600 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/240/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXXII/241/10 uchwala_XXXII-241-10.doc (28672 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/241/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXXII/242/10 uchwala_XXXII-242-10.doc (30720 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/242/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Korczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XXXII/243/10uchwala_XXXII-243-10.doc (131072 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/243/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXII/244/10uchwala_XXXII-244-10.doc (36352 B)2010-06-09
OpisUchwała Nr XXXII/244/10 z dnia 20 maja 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych przez samorządowe instytucje kultury za I półrocze 2010 roku.
Uchwała Nr XXXIII/246/10uchwala_XXXIII-246-10.doc (40448 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/246/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
Uchwała Nr XXXIII/247/10uchwala_XXXIII-247-10.doc (25600 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/247/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V.
Uchwała Nr XXXIII/248/10uchwala_XXXIII-248-10.doc (55808 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/248/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu i zawarcia porozumienia między Gminą Korczyna a Powiatem Krośnieńskim.
Uchwała Nr XXXIII/249/10uchwala_XXXIII-249-10.doc (3476480 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/249/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kombornia na lata 2010 - 2015”.
Uchwała Nr XXXIII/250/10uchwala_XXXIII-250-10.doc (29184 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/250/10 z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XI/78/08 z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Korczyna a Województwem Podkarpackim dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim.
Uchwała Nr XXXIII/251/10uchwala_XXXIII-251-10.doc (36352 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/251/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracja Publiczna”.
Uchwała Nr XXXIII/252/10uchwala_XXXIII-252-10.doc (43008 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/252/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.
Uchwała Nr XXXIII/253/10uchwala_XXXIII-253-10.doc (27648 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/253/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie odwołania skarbnika Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXIII/254/10uchwala_XXXIII-254-10.doc (27136 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/254/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie powołania skarbnika Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXIII/255/10uchwala_XXXIII-255-10.doc (22016 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/255/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Dębica.
Uchwała Nr XXXIII/256/10uchwala_XXXIII-256-10.doc (26624 B)2010-07-19
OpisUchwała Nr XXXIII/256/10 z dnia 23 czerwca 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w 2010 roku dla Powiatu Krośnieńskiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXIV/257/10uchwala_XXXIV-257-10.doc (383488 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/257/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wola Komborska 1".
Uchwała Nr XXXIV/258/10uchwala_XXXIV-258-10.doc (26624 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/258/10 z dnia 26 lipca 2010r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla „in blanco”.
Uchwała Nr XXXIV/260/10uchwala_XXXIV-260-10.doc (24064 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/260/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie udziału Gminy Korczyna w Projekcie „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
Uchwała Nr XXXIV/261/10uchwala_XXXIV-261-10.doc (3531264 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/261/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Kombornia na lata 2010 – 2017”.
Uchwała Nr XXXIV/262/10uchwala_XXXIV-262-10.doc (2152448 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/262/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Iskrzynia na lata 2010 – 2017”.

Uchwała Nr XXXIV/263/10uchwala_XXXIV-263-10.doc (1006592 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/263/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Korczyna na lata 2010 – 2017”.
Uchwała Nr XXXIV/264/10uchwala_XXXIV-264-10.doc (30208 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/264/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIV/265/10uchwala_XXXIV-265-10.doc (29184 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/265/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr XXXIV/266/10uchwala_XXXIV-266-10.doc (33280 B)2010-08-10
OpisUchwała Nr XXXIV/266/10 z dnia 26 lipca 2010r. w sprawie wyrażenia opinii do propozycji poszerzenia obszaru „Ostoja Czarnorzecka” w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.
Uchwała Nr XXXV/268/10uchwala_XXXV-268-10.doc (25088 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/268/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr XXXV/270/10uchwala_XXXV-270-10.doc (24064 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/270/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Przebudowa i remont drogi gminnej Nr 114832 Korczyna – Zawiśle – Górska Karczma wraz z wykonaniem robót poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego”.
Uchwała Nr XXXV/271/10uchwala_XXXV-271-10.doc (24064 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/271/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: „Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”.
Uchwała Nr XXXV/272/10uchwala_XXXV-272-10.doc (60416 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/272/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr XXXV/273/10uchwala_XXXV-273-10.doc (47616 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/273/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w stosunku do należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Korczyna i jej jednostkom organizacyjnym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.
Uchwała Nr XXXV/274/10uchwala_XXXV-274-10.doc (56832 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/274/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu.
Uchwała Nr XXXV/275/10------------------ ( B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/275/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr XXXV/276/10uchwala_XXXV-276-10.doc (30720 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/276/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXXV/277/10uchwala_XXXV-277-10.doc (25088 B)2010-10-11
OpisUchwała Nr XXXV/277/10 z dnia 24 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Węglówka.
Uchwała Nr XXXVI/278/10uchwala_XXXVI-278-10.doc (35840 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/278/10 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/279/10uchwala_XXXVI-279-10.doc (28160 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/279/10 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XXXVI/281/10uchwala_XXXVI-281-10.doc (30208 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/281/10 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała Nr XXXVI/282/10uchwala_XXXVI-282-10.doc (25088 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/282/10 z dnia 05 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni - etap V.
Uchwała Nr XXXVI/283/10uchwala_XXXVI-283-10.doc (47104 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/283/10 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku
i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.
Uchwała Nr XXXVI/284/10uchwala_XXXVI-284-10.doc (51200 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/284/10 z dnia 05 listopada 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Niebylec.
Uchwała Nr XXXVI/285/10uchwala_XXXVI-285-10.doc (25600 B)2010-12-06
OpisUchwała Nr XXXVI/285/10 z dnia 05 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na realizację Projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.
Uchwała Nr I/1/10uchwala_I_2010.doc (27136 B)2010-12-30
OpisUchwała Nr I/1/10 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/2/10uchwala_I-2-10.doc (27136 B)2010-12-30
OpisUchwała Nr I/2/10 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/3/10uchwala_I-3-10.doc (29696 B)2010-12-30
OpisUchwała Nr I/3/10 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr I/4/10uchwala_I-4-10.doc (33792 B)2010-12-30
OpisUchwała Nr I/4/10 z dnia 02 grudnia 2010r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr III/5/10uchwala_III-5-10.doc (41472 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/5/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr III/7/10uchwala_III-7-10.doc (25600 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/7/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kombornia.
Uchwała Nr III/8/10uchwala_III-8-10.doc (29184 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/8/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni.
Uchwała Nr III/9/10uchwala_III-9-10.doc (25600 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/9/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w zakresie realizacji zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni – etap V.
Uchwała Nr III/10/10uchwala_III-10-10.doc (52736 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2011 rok.
Uchwała Nr III/11/10uchwala_III-11-10.doc (76288 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/11/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok.
Uchwała Nr III/12/10uchwala_III-12-10.doc (43520 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/12/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2011 - 2013.
Uchwała Nr III/13/10uchwala_III-13-10.doc (32768 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego.
Uchwała Nr III/14/10uchwala_III-14-10.doc (46592 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/14/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni posiadać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr III/15/10uchwala_III-15-10.doc (129024 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/15/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród.
Uchwała Nr III/16/10uchwala_III-16-10.doc (169472 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/16/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Korczyna w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.
Uchwała Nr III/18/10uchwala_III-18-10.doc (25600 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/18/10 z dnia 29 grudnia 2010r.o zmianie uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr III/19/10uchwala_III-19-10.doc (38400 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/19/10 z dnia 29 grudnia 2010r. przystąpienia do sporządzenia zmiany nr III Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr III/20/10uchwala_III-20-10.doc (29696 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/20/10 z dnia 29 grudnia 2010r. o zmianie uchwały Nr XVI/123/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 1”.
Uchwała Nr III/21/10uchwala_III-21-10.doc (37376 B)2011-02-04
OpisUchwała Nr III/21/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Krasna 2”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «