Urząd Gminy Korczyna

Redagujący: Kozubek LeokadiaRaś KatarzynaCzapor Rafał.

Strona główna
URZAD GMINY KORCZYNA (czynne od 7.30 do 15.30)


Uchwały

Uchwały podjęte w 2011 roku
Uchwała Nr IV/24/11uchwala_IV-24-11.doc (26112 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/24/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kombornia.
Uchwała Nr IV/25/11uchwala_IV-25-11.doc (25088 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/25/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na budowę kanalizacji sanitarnej w Iskrzyni.
Uchwała Nr IV/26/11uchwala_IV-26-11.doc (27648 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/26/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – budowa chodnika w miejscowości Krasna.
Uchwała Nr IV/27/11uchwala_IV-27-11.doc (24064 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/27/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Samorządowi Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego – budowa chodnika w miejscowości Czarnorzeki.
Uchwała Nr IV/28/11uchwala_IV-28-11.doc (37888 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/28/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Krośnie.
Uchwała Nr IV/29/11uchwala_IV-29-11.doc (429568 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/29/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Korczynie.
Uchwała Nr IV/30/11uchwala_IV-30-11.doc (31744 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/30/11 z dnia 15 lutego 2011r. o zmianie uchwały w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2006 - 2011.
Uchwała Nr IV/31/11uchwala_IV-31-11.doc (4032512 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/31/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzania III zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Korczyna.
Uchwała Nr IV/32/11uchwala_IV-32-11.doc (78848 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/32/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie: Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy.
Uchwała Nr IV/33/11uchwala_IV-33-11.doc (32256 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/33/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr IV/34/11uchwala_IV-34-11.doc (47104 B)2011-03-10
OpisUchwała Nr IV/34/11 z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów wsi i rad sołeckich w gminie Korczyna.
Uchwała Nr V/38/11uchwala_V-38-11.doc (27136 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/38/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Uchwała Nr V/40/11uchwala_V-40-11.doc (33792 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/40/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie założenia cmentarza komunalnego w Korczynie.
Uchwała Nr V/41/11uchwala_V-41-11.doc (31232 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/41/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego „Czas na aktywność w gminie Korczyna” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 (Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej) z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr V/42/11uchwala_V-42-11.doc (28160 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/42/11 z dnia 17 marca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Korczyna.
Uchwała Nr V/43/11uchwala_V-43-11.doc (28672 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/43/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Wykonanie projektu technicznego na budowę mostu w miejscowości Węglówka na Potoku Kopytko-Wysoka w ciągu drogi gminnej Węglówka za kościołem nr ewid. działek 461 i 812”.
Uchwała Nr V/44/11uchwala_V-44-11.doc (24576 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/44/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: „Wykonanie projektu technicznego na przebudowę mostu w miejscowości Krasna na Potoku Krościenka w ciągu drogi gminnej nr 1 14 808 R Krasna Cmentarz”.
Uchwała Nr V/45/11uchwala_V-45-11.doc (104960 B)2011-04-05
OpisUchwała Nr V/45/11 z dnia 17 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej w Komborni.
Uchwała Nr VI/47/11uchwala_VI-47-11.doc (32256 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/47/11 z dnia 06 maja 2011r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczyna ze środków budżetu gminy.
Uchwała Nr VI/48/11uchwala_VI-48-11.doc (23552 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/48/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na opracowanie dokumentacji projektowej pt.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Korczyna – Kombornia – Iskrzynia – Wola Komborska”.
Uchwała Nr VI/49/11uchwala_VI-49-11.doc (32768 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/49/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczynie.
Uchwała Nr VI/50/11uchwala_VI-50-11.doc (25600 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/50/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie.
Uchwała Nr VI/51/11uchwala_VI-51-11.doc (29184 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/51/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie wniosku o przekazanie nieruchomości.
Uchwała Nr VI/52/11uchwala_VI-52-11.doc (287744 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/52/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Korczyna na lata 2011-2032”.
Uchwała Nr VI/53/11uchwala_VI-53-11.doc (28160 B)2011-05-30
OpisUchwała Nr VI/53/11 z dnia 06 maja 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr VII/56/11uchwala_VII-56-11.doc (28160 B)2011-05-31
OpisUchwała Nr VII/56/11 z dnia 24 maja 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego.
Uchwała Nr VII/57/11uchwala_VII-57-11.doc (57344 B)2011-05-31
OpisUchwała Nr VII/57/11 z dnia 24 maja 2011r. w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Korczyna.
Uchwała Nr VIII/58/11uchwala_VIII-58-11.doc (22528 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/58/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/59/11uchwala_VIII-59-11.doc (23040 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/59/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2010 rok.
Uchwała Nr VIII/61/11uchwala_VIII-61-11.doc (33792 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/61/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korczyna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Uchwała Nr VIII/62/11uchwala_VIII-62-11.doc (26624 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/62/11 z dnia 29 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
Uchwała Nr VIII/63/11uchwala_VIII-63-11.doc (133632 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/63/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr VIII/64/11uchwala_VIII-64-11.doc (1109504 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/64/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Krasna 1".
Uchwała Nr VIII/65/11uchwala_VIII-65-11.doc (29696 B)2011-07-08
OpisUchwała Nr VIII/65/11 z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę Korczyna.
Uchwała Nr IX/67/11uchwala_IX-67-11.doc (23552 B)2011-07-20
OpisUchwała Nr IX/67/11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do złożenia wniosku do Programu Priorytetowego NFOŚiGW pt. „System zielonych inwestycji (GIS-Green Investment Scheme) część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej”.
Uchwała Nr IX/70/11uchwala_IX-70-11.doc (37376 B)2011-07-20
OpisUchwała Nr IX/70/11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji za I półrocze roku budżetowego o przebiegu wykonania budżetu Gminy Korczyna, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Uchwała Nr IX/71/11uchwala_IX-71-11.doc (24576 B)2011-07-20
OpisUchwała Nr IX/71/11 z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr X/74/11uchwala_X-74-11.PDF (75884 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/74/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie
Gminy Korczyna.
Uchwała Nr X/75/11uchwala_X-75-11.PDF (79208 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/75/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Korczyna, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz ustalenia warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
Uchwała Nr X/76/11uchwala_X-76-11.PDF (62753 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/76/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządcą jest Gmina Korczyna.
Uchwała Nr X/77/11uchwala_X-77-11.PDF (504053 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/77/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
Uchwała Nr X/78/11uchwala_X-78-11.doc (135680 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/78/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2015.
Uchwała Nr X/79/11uchwala_X-79-11.doc (75776 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/79/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korczynie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Uchwała Nr X/80/11uchwala_X-80-11.PDF (65124 B)2011-11-17
OpisUchwała Nr X/80/11 z dnia 26 sierpnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
Uchwała Nr XI/82/11uchwala_XI-82-11.doc (28160 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/82/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie.
Uchwała Nr XI/83/11uchwala_XI-83-11.PDF (511776 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/83/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Korczyna.
Uchwała Nr XI/84/11uchwala_XI-84-11.PDF (510428 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/84/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Czarnorzeki.
Uchwała Nr XI/85/11uchwala_XI-85-11.PDF (511439 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/85/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Iskrzynia.
Uchwała Nr XI/86/11uchwala_XI-86-11.PDF (511460 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/86/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Kombornia.
Uchwała Nr XI/87/11uchwala_XI-87-11.PDF (511440 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/87/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Krasna.
Uchwała Nr XI/88/11uchwala_XI-88-11.PDF (511440 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/88/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Węglówka.
Uchwała Nr XI/89/11uchwala_XI-89-11.PDF (511438 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/89/11 z dnia 27 października 2011r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Wola Komborska.
Uchwała Nr XI/92/11uchwala_XI-92-11.doc (27648 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/92/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco).
Uchwała Nr XI/93/11uchwala_XI-93-11.doc (26624 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/93/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku wybranym w drodze ustawy prawo zamówień publicznych na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
Uchwała Nr XI/94/11uchwala_XI-94-11.PDF (69062 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/94/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XI/95/11uchwala_XI-95-11.PDF (508546 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/95/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XI/96/11uchwala_XI-96-11.doc (24576 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/96/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Brzozów.
Uchwała Nr XI/97/11uchwala_XI-97-11.doc (32256 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/97/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia zadań publicznych z zakresu właściwości Powiatu polegających na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych.
Uchwała Nr XI/99/11uchwala_XI-99-11.PDF (506485 B)2011-11-25
OpisUchwała Nr XI/99/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
Uchwała Nr XII/101/11uchwala_XII-101-11.doc (30208 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/101/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.
Uchwała Nr XII/103/11uchwala_XII-103-11.doc (24576 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/103/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na realizację zadania: Remont dróg gminnych: nr 1 14885R w Węglówce oraz nr 1 14892R w Korczynie – Sporne - zniszczonych przez powódź.
Uchwała Nr XII/104/11uchwala_XII-104-11.doc (29184 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/104/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały własnej dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Uchwała Nr XII/105/11uchwala_XII-105-11.doc (24064 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/105/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie zwolnienia z wpłaty nadwyżki środków obrotowych.
Uchwała Nr XII/106/11uchwala_XII-106-11.doc (45056 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/106/11 z dnia 8 grudnia 2011r. o zmianie uchwały w sprawie utworzenia zakładu budżetowego – Gminny Zakład Komunalny w Korczynie.
Uchwała Nr XII/107/11uchwala_XII-107-11.PDF (70166 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/107/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/108/11uchwala_XII-108-11.doc (27136 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/108/11 z dnia 8 grudnia 2011r. o uchyleniu uchwały Nr VII/ 51/ 03 Rady Gminy Korczyna z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie porozumienia międzygminnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XII/109/11uchwala_XII-109-11.doc (23040 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/109/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Korczyna”.
Uchwała Nr XII/110/11uchwala_XII-110-11.doc (52736 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/110/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/111/11uchwala_XII-111-11.doc (74240 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/111/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok.
Uchwała Nr XII/112/11uchwala_XII-112-11.doc (3021312 B)2012-01-11
OpisUchwała Nr XII/112/11 z dnia 8 grudnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Korczyna 5”.
     Pokaż dane archiwalne


   Powrót Pokaż rejestr zmian
» Panel aktualizacyjny «